دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دسته نیمه متمرکز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27112 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات با آزمون مرد 15
27113 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی با آزمون مرد 15
27114 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت بین الملل با آزمون مرد 15
27115 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت نرم با آزمون مرد 15
27116 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت با آزمون مرد 15
27118 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات با آزمون مرد 45
27119 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران ضد تروریسم با آزمون مرد 15
27120 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت با آزمون مرد 15
27163 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزمون مرد 15
27164 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی با آزمون مرد 210
27117 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مروج سیاسی با آزمون مرد 18
27165 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی با آزمون مرد 18
27008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی با آزمون مرد 50 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات - شرایط انتهای دفترچه
27009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی با آزمون مرد 10 بورسیه نیروی انتظامی - محل تحصیل به صورت شبانه روزی در دانشگاه علـوم پزشکی ارتـش - دارای مصاحبه و معاینات
27012 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی با آزمون مرد 12 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27013 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی با آزمون مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی ارتـش - دارای مصـاحبه و بورسیه نیروی انتظــامی - محــل تحصیل در معاینه
27014 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی با آزمون مرد 4 تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتـش -دارای سهمیه سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی - محـل مصاحبه و معاینه
27004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون زن 30 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون مرد 30 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27006 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون مرد 10 علوم پزشکی ارتش -دارای مصاحبه و معاینه بورسیه نیروی انتظـامی-محـل تحصیل دانشـگاه
27015 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27016 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون مرد 7 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27011 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27003 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27110 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن 2 بورسیه ارتش-دارای مصاحبه و معاینات
27007 روزانه دانشکده پرستاری بانک ملی تهران پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27045 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علـوم پزشکی ارتـش- دارای مصاحبه و معاینه
27046 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 بورسیه ارتش - دارای مصاحبه و معاینات- شـرایط انتهـای دفترچه
27047 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27048 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27049 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27050 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27051 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27052 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27053 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان بسیجی و نهایتـا جـذب بصـورت
27054 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 80 پذیرش از میان اعضـای رسـمی سـپاه پاسـداران بـا ارائـه گواهی عضویت رسمی از یگان مربوطه.
27055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 9 بم ریگان نرماشیر فهرج ممنوعیت نقل انتقال مخصوص داوطلبان بومی شرق استان کرمان شهرس تانهای
27056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 9
27057 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27058 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27059 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27060 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27061 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت مرند آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15
27062 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27063 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی بستان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27064 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد محل تحصیل مرکز اموزشی فوریتهای پزشکی مانه سملقان خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27065 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27069 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27070 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان محل تحصیل شهرستان ابهر زنجان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27073 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27074 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27075 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12
27076 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27077 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27078 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
27079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
27080 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27084 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18
27085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 محل تحصیل دانشکده پرسـتاری و مامـایی شـهید بهشـتی رشت
27086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 فاقد خوابگاه
27087 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 17 فاقد خوابگاه
27088 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27089 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل تحصیل مرکز اموزشی فوریتهای پزشکی درگز خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25
27090 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 23
27091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
27092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
27093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 21
27094 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27095 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه ندارد
27096 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 40 تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت مناطق تحت پوشش دانشکده چابهار کنارک دلگان سرباز فنوج قصرقند نیکشهر ممنوعیت نق ل انتق ال دارای ویژه داوطلبان بومی مناطق تح ت پوش ش دانشکده عل وم پزشکی ایرانش هر ایرانش هر
27097 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27098 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15 فاقد خوابگاه
27099 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 15
27100 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27101 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27102 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27103 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27104 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12
27105 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27106 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30
27529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4
27530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3
27017 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 مرد
27018 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی اتاق عمل صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال
27019 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27020 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 -
27021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 -
27022 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 8 -
27023 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی منطقه چابهار کن ارک توابع انها
27024 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل مجتمع آمـوزش عـالی سلامت بافت) کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27025 روزانه دانشکده علوم پزشکی ابادان محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت شادگان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27026 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 -
27027 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر (محـل تحصیل مجتمـع آمـوزش عالی سلامت شهرستان نیکشهر) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27028 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27029 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27030 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 11 مرد
27031 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل مجتمع آمـوزش عـالی سلامت بافت) کرمان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد
27032 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 مرد
27033 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر (محـل تحصیل مجتمـع آمـوزش عالی سلامت شهرستان نیکشهر) سیستان وبلوچستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد
27034 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد
27035 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد
27036 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات - شرایط در انتهای دفترچه
27037 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 5 پــذیرش از میان اعضــای رســمی ناجــا و وزارت دفاع با گواهی عضویت رسمی
27038 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی
27039 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 8 مخصوص داوطلبان بـومی منـاطق تحـت پوشـش زاهــدان، چابهــار، کنــارک، سیب ســوران و دانشگاه علوم پزشکی زاهـدان (سـراوان، خـاش، مهرستان)
27040 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مخصوص داوطلبان بـومی منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی زابل (زابل، زهک، نیمـروز، هامون و هیرمند)
27041 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
27042 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردانی علوم آزمایشگاهی با آزمون مرد 15 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
27043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی علوم آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27044 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محل تحصیل مجتمع اموزش عالی سلامت مرند آذربایجان شرقی کاردانی علوم آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 مرد
27107 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محل تحصیل موسسه اموزش عالی سلامت چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی مامایی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 13 -
27108 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی مامایی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال
27109 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 ممنوعیت نقل و انتقال
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 22 -
27122 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27123 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 9 -
27124 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 9 مرد
27125 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 9 -
27126 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون مرد 9 -
27127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون مرد 27 مرد
27128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27129 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی با آزمون مرد 15 مرد
27130 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی با آزمون مرد 14 -
27131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
27132 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27133 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27134 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
27135 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی با آزمون مرد 24 مرد
27136 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 مرد
27137 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27138 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی با آزمون مرد 22 -
27139 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 11 مرد
27140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27142 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27143 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27147 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27148 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
27149 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27150 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27151 روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
27152 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 5 مرد
27153 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 محل تحصیل پردیس خواهران
27154 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی با آزمون مرد 14 -
27155 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 40 -
27156 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27158 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی با آزمون مرد 16 -
27159 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27160 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
27161 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27162 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
27168 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27170 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 5 مرد
27172 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27176 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27177 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 محل تحصیل پردیس خواهران
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27166 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27167 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 8 -
27180 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 12 مرد
27181 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27189 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27190 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی اســتان قــم - محــل خدمت: کهک
27193 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27194 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد- ساوجبلاغ
27197 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27198 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27199 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد- ساوجبلاغ
27234 فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت: یزد، زارچ
27298 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی سمنان س رخه مه دی شهر محل خدمت سمنان
27304 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان پاســارگاد، خــرم بید - محــل خــدمت: یکی از مخصوص داوطلبان بـومی اقلید، آبـاده، بوانـات،
27305 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 نیریز - محل خدمت: یکی از منـاطق آموزشی مخصوص داوطلبان بـومی داراب، اسـتهبان، فسـا، دامنه پذیرش به انتخاب استان
27306 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 خدمت: یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش بـه خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت - محـل مخصــوص داوطلبــان بــومی ســپیدان، ارســنجان، انتخاب استان
27307 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت یکی از من اطق اموزشی دامن ه مخصوص داوطلبان بومی رستم کازرون ممس نی پذیرش به انتخاب استان
27308 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 خدمت: یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش بـه دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین - محـل مخصوص داوطلبـان بـومی جهـرم، داراب، زرین انتخاب استان
27309 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 اموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان لام رد مه ر مح ل خ دمت یکی از من اطق مخصوص داوطلبان بومی خنج گ راش لارس تان
27312 فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت: یزد، زارچ
27344 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان - محـل مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، خدمت: گرگان
27354 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی بیرجنــد، خوســف، درمیان - محل خدمت: بیرجند
27372 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بجنورد محل خدمت بجنورد
27378 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استارا حویق مح ل خدمت استارا
27379 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی رضوانشهر محل خدمت بندر انزلی
27383 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا - محل مخصـــوص داوطلبـــان بـــومی رشـــت، خمـــام، خدمت: ناحیه یک رشت
27384 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی شـفت، فـومن - محـل خدمت: شفت
27399 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی بابـل ، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت: بابل بندپی غربی، بهنمیر ،قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27400 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی بابـل ، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت: قائم شهر بندپی غربی، بهنمیر ،قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27416 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بیجار دیواندره مح ل خدمت بیجار دیواندره کرانی
27418 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی مریوان، ســروآباد - محل خدمت: مریوان، سروآباد
27419 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت: سنندج،کامیاران، موچش، کلاترزان مخصوص داوطلبـان بـومی سـنندج، کامیاران -
27502 فرهنگیان پردیس نسیبه تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان – محل خدمت: گرگان
27510 فرهنگیان پردیس نسیبه تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی گنبد گ الیکش کلال ه مراوه تپه محل خدمت گنبد