دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در نوع دوره پردیس خودگردان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10308 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10309 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10921 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10922 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون هردو 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10923 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10943 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10944 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10945 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11018 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون هردو 20 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11019 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون هردو 20 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
10970 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10971 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی با آزمون هردو 26 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10972 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی با آزمون هردو 26 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10973 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10974 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10975 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10976 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10977 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10978 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10979 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10980 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10981 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی با آزمون هردو 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10982 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10983 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10984 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی با آزمون زن 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10985 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10986 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10987 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10988 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11057 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11058 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11059 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11160 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 21 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11101 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11102 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11162 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11163 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11164 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11194 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11195 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 45 کلاسها سال اول در جزیره کیش برگزار میگردد.
11196 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 35 کلاسها سال اول در جزیره کیش برگزار میگردد.
11219 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11220 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 19 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11221 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11222 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون هردو 4 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11223 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11224 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11225 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11315 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11316 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11317 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11318 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی با آزمون هردو 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11319 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11333 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون هردو 5
11334 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 43 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11335 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11336 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11433 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11434 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11435 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11436 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11437 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 26 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11438 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11439 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11440 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11441 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11442 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11443 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11444 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11445 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11446 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11447 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11448 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11449 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11450 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11451 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11452 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11453 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11454 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11455 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11456 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11457 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11553 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) اصفهان پزشکی با آزمون هردو 35
11591 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 7
11592 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11593 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون هردو 5
11596 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11597 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11598 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11617 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11618 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11619 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11640 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11641 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون هردو 22
11642 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11643 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون هردو 5
11644 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 5
11645 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11646 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11647 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11679 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی با آزمون هردو 35
11680 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی با آزمون هردو 22
11730 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 12
11731 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 5
11732 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11733 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 7
11734 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون هردو 7
11735 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11736 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11737 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11738 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون هردو 5
11739 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 5
11740 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11741 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11742 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون هردو 5
11751 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11752 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11745 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون هردو 6
11746 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون هردو 6
11750 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری با آزمون هردو 6
11775 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 45 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11776 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11777 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 24 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11810 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11811 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11812 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 16 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11846 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11847 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی با آزمون هردو 16 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11848 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی با آزمون هردو 16 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11849 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون هردو 60 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر