دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22553 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22554 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون هردو 11
22555 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 11
22556 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 11
10014 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10015 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 35
22562 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 8
22563 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 8
22565 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 8
10016 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون هردو 10
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
10017 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10018 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22569 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 9
10019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10020 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 3
22898 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22899 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10819 روزانه دانشگاه یزد یزد زمین شناسی با آزمون هردو 40
10820 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی با آزمون هردو 40
10821 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10822 روزانه دانشگاه یزد یزد زیست فناوری با آزمون هردو 40
10823 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض با آزمون هردو 40
10824 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
23057 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
23058 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 12
23059 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 12
23060 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 14
23061 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23062 روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 12
23063 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
23064 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 12
23065 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 12
10825 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10826 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23066 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون هردو 12
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 12
23068 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
11827 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی با آزمون هردو 94
11828 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی با آزمون هردو 34
11829 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد اتاق عمل با آزمون هردو 20
11830 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11831 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون هردو 60
11832 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 22
11833 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 21
11834 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی با آزمون زن 20
11835 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 30
11836 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 30
11837 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 30
11838 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری با آزمون هردو 20
11854 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی با آزمون هردو 32 محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی
11846 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی با آزمون هردو 46 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11847 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی با آزمون هردو 16 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11848 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی با آزمون هردو 16 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11849 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون هردو 60 محل تحصیل واحدبین الملل واقع در احمدآباد مشیر
11839 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11840 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11841 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11842 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5
11843 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11844 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11845 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری با آزمون هردو 5
11850 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری با آزمون هردو 38
11851 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد اتاق عمل با آزمون هردو 17
11852 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 22
11853 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17003 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
17004 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
17005 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
17022 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
17023 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
17024 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
17025 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
17026 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
17027 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 10 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
17028 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17365 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17366 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد میکروبیولوژی با آزمون هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
25711 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
17367 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
17368 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل واحد یزد
25712 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
25713 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
25714 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
25715 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
25716 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
25717 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18 محل تحصیل واحد یزد
25853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 18
17377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 18
26057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 21
27161 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 15
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 15
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
25621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
19310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
25638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
25642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15