دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10074 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
10075 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10076 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
10077 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 50
10078 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
10079 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
10080 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 25
10081 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
10082 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10083 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
10084 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشینهای ریلی با آزمون هردو 25
10085 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10086 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 35
22578 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 7
22579 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 7
22580 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
22581 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22582 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22583 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22584 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22585 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
10087 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 5
22586 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 2
22588 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 1
22589 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22590 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
10726 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 45
10727 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10728 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10729 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 50
10730 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 180
10731 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر با آزمون هردو 30
10732 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون هردو 65
10733 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 90
10734 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون هردو 85
10735 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
10736 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن با آزمون هردو 80
10737 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 140
10738 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10739 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
10740 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی با آزمون هردو 125
10741 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون هردو 30
22821 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 6
22876 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22877 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11093 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 23
11094 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11095 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 23
11096 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 43
11097 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
11098 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
11099 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون هردو 22
11100 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 19
11101 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون هردو 23
11102 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
11103 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون هردو 25
11104 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 13
11105 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 74
11106 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 19
22924 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 2
22925 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22926 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
11107 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 10
11108 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11109 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11110 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 21
11111 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 12
11112 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 30
11113 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
11114 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 9
11115 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11116 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 16
11117 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون هردو 12
11118 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 8
11119 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 36
11120 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 9
22927 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 1
22928 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22929 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
11393 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
11394 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 30
23050 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 2
11443 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11444 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن 15
11445 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11446 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11447 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
11462 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
11463 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
11464 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
11465 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 45
11544 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان علوم مهندسی با آزمون هردو 50
11545 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 40
11546 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11547 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
11548 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11549 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11550 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11551 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12722 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12723 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12724 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه هنر اصفهان
12725 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
12728 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12729 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون مرد 7 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
12730 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اصفهان
12773 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12774 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12775 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعتی اصفهان
12777 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشینهای ریلی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
12882 روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه هنر اصفهان
12884 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه اصفهان
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16199 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آبـاد/محـل خدمت تیران و کرون
16200 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آبـاد/محـل خدمت چادگان
16202 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آبـاد/محـل خدمت بوئین و میاندشت
16203 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت برخوار
16204 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آبـاد/محـل خدمت فریدن
16205 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آبـاد/محـل خدمت فریدونشهر
16206 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت فلاورجان
16208 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت زرین شهر
16210 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت باغبادران
16211 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت بوئین و میاندشت
16213 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت تیران و کرون
16214 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت چادگان
16215 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت خوانسار
16216 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت فریدن
16217 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت فریدونشهر
16218 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت فلاورجان
16219 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت گلپایگان
16220 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت زرین شهر
16221 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت فولادشهر
16222 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت باغبادران
16224 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان/محل خدمت برخوار
16232 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگـان، خوانسـار، فریدن، فریدونشـهر، گلپایگـان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آباد/محل خدمت نجف آباد
16233 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم/محل خدمت مبارکه
16234 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم/محل خدمت سمیرم
16235 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم/محل خدمت دهاقان
16236 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم/محل خدمت مبارکه
16237 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم/محل خدمت سمیرم
16241 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت کاشان
16243 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت امامزاده
16244 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران و بیدگل
16246 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت کاشان
16247 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت نطنز
16249 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران و بیدگل
16252 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، نایین، خوروبیابانک/محل خدمت جرقویه سفلی
16257 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، نایین، خوروبیابانک/محل خدمت خوروبیابانک
16260 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، نایین، خوروبیابانک/محل خدمت نائین
16262 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، نایین، خوروبیابانک/محل خدمت کوهپایه
16264 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، نایین، خوروبیابانک/محل خدمت جلگه
13015 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
13017 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
13018 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
13020 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
13045 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
13087 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کیار، اردل/محل خدمت اردل، میانکوه، کیار
13090 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
13091 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
13188 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت دزفول
13201 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
13204 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
13213 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
13217 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
13255 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت خاش
13262 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت هیرمند
13269 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد/محل خدمت میرجاوه
13273 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامـه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16861 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13290 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخـاب استان
16862 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخـاب استان
13328 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
13330 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبار، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گنج، منوجان، کهنـوج، بـم، ریگان، فهرج/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
13336 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
13337 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
13338 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
13339 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
13347 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت رودبار
13348 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
13349 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت رودبار
13350 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت جیرفت
13358 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
13359 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
13360 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت کوهبنان
13401 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
13402 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت یاسوج
13409 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت چرام
13413 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی گچساران، باشت/محل خدمت گچساران
13479 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگودرز، ازنا، ززوماهرو، سیلاخور، دورود
13480 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگودرز، ازنا، ززوماهرو، سیلاخور، دورود
13484 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
13485 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
13519 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
13524 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
13528 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
13546 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
13547 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت شیب کوه
13553 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
13554 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت بیابان سیریک
13556 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی حاجی آباد/محل خدمت حاجی آباد
13564 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت شهاب
13565 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت قشم
13572 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
13573 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت سندرک
13574 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان اصفهان آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
17049 روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت استانی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17401 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
17402 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17403 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17404 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
17405 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25691 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 8
17406 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17407 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17408 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17409 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25692 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25693 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25694 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25695 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17410 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
17411 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17412 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17413 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25696 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25697 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
17414 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17415 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
25698 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25699 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25737 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25738 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 14
25739 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25740 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25741 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان معارف اسلامی تبلیغ و ارتباطات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25742 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان معارف اسلامی و علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25745 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت مبلغ قران کریم صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
25746 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
25839 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی با آزمون زن 6
25840 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25843 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25844 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25845 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
25846 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
25859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 10
17589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17590 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17592 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25861 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25862 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25863 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17727 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17730 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25942 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25943 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25944 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17784 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17785 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17786 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25971 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
17794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17798 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17799 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17800 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17801 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17802 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17803 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کاردان فنی عملیات پتروشیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
25973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17837 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17838 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 6
17886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
17915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 14
26070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 6
18108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18117 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26257 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18160 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18161 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18163 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18164 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26278 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26296 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
18212 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18213 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18214 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26297 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18219 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18220 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18221 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18222 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26312 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26313 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26331 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 6
26332 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
18249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18250 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26333 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26334 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
18298 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18299 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18300 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی با آزمون زن 6
18312 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
18313 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
26387 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26390 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26391 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26392 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26509 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم - کاشان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18498 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18499 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26545 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 12
17306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17307 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17308 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
26574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 6
26575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27123 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27124 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 مرد
27152 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27153 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 محل تحصیل پردیس خواهران
27168 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 -
27169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27176 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27177 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 محل تحصیل پردیس خواهران
27309 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 اموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان لام رد مه ر مح ل خ دمت یکی از من اطق مخصوص داوطلبان بومی خنج گ راش لارس تان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 10
18701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
18717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد جرقویه علیا اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
18759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خور اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خور اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خور اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حسابداری با آزمون هردو 5
23528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 10
18742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهق اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
23615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد علویجه اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 5
18771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد نوش آباد اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد ورزنه اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5