دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان البرز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10321 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10322 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 20
10323 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 20
22657 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 4
10385 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10386 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
10387 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فیزیک با آزمون هردو 35
10388 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10389 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
22676 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون هردو 3
22677 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی با آزمون هردو 7
22678 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
11439 روزانه آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری با آزمون هردو 10
11440 روزانه آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی علمی - کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 10
11441 نوبت دوم آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11442 نوبت دوم آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی علمی - کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16389 روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 1
16396 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس امیرکبیر کرج/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16407 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امیرکبیر کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
16408 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امیرکبیر کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت ملارد
16409 روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
16410 روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت ملارد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی با آزمون زن 60
17939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی شهرسازی با آزمون زن 60
17940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز مهندسی معماری با آزمون زن 60
26116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری با آزمون زن 6
17941 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17942 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17943 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27135 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی با آزمون مرد 8 مرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 40
23657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
23658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی با آزمون هردو 10
23661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
18792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری با آزمون هردو 5
23693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی با آزمون هردو 5
23694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50