دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10097 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10098 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10099 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیک با آزمون هردو 35
10100 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون هردو 25
10101 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
10102 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون هردو 25
10103 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
10104 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون هردو 20
10105 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
10106 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22599 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22600 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 2
22601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
10107 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10108 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون هردو 10
10109 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10110 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10111 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
10112 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10113 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10114 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 15
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 2
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
10115 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10116 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10117 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12706 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12707 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12708 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12709 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
12710 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه ایلام
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16279 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی آبدانان/محل خدمت آبدانان
16280 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
16282 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
16286 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
16287 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
16291 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
16292 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
16293 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت دهلران
16296 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت دهلران
16297 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت زرین آباد
16298 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت موسیان
16303 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
16304 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
16305 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
16306 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
16309 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
16310 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
16312 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
16313 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18030 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27126 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5