دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10088 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها با آزمون زن 35
10089 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 40
10090 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن 30
10091 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک با آزمون زن 40
10092 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 30
10093 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 45
10094 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 30
10095 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 50
10096 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن 30
22592 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 3
22593 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 3
22594 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6
22595 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 3
22596 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
22597 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 3
22598 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی با آزمون زن 12
10298 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 25
10299 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
10300 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10301 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم مهندسی با آزمون هردو 22
10302 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10303 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
10304 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 100
10305 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 20
10306 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون هردو 27
10307 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
10308 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 65
10309 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10310 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 90
10311 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10312 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معدن با آزمون هردو 60
10313 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 50
10314 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 120
10315 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 60
10316 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نفت با آزمون هردو 28
10317 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 40
22647 روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی با آزمون هردو 3 پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گـزینش پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشـته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
22648 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22649 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22650 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 8
22651 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22652 روزانه دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22653 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22654 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22655 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
22656 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 3
10324 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10325 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10326 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10390 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25 محل تحصیل واحد تهران
10391 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 25 محل تحصیل واحد تهران
22679 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 6 محل تحصیل واحد تهران
22680 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 7 محل تحصیل واحد تهران
22681 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون هردو 3 محل تحصیل واحد تهران
22682 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 3 محل تحصیل واحد تهران
22683 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 3 محل تحصیل واحد تهران
22684 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 4 محل تحصیل واحد تهران
10573 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10574 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10575 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 45 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10576 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 100 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10577 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 50 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10578 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 35 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10579 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
22756 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 6 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
22757 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 5 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
22758 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
22759 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10638 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 25
10639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10640 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
10641 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10642 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 70
10643 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 25
22782 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 6
22783 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
22785 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 6
22786 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22787 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22788 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
22789 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 3
10645 روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران (محل تحصیل پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور) تهران مهندسی برق با آزمون هردو 110
10646 روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران (محل تحصیل پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور) تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10647 روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران (محل تحصیل پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور) تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
22805 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن 3 دانشجویان عـلاوه بـر واحـدهای تخصصی میبایسـت 22 واحـد حوزوی را نیز بگذرانند.
22806 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 12
22807 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 6
22808 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 3
10698 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 20 دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10699 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی برق با آزمون مرد 100 دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10700 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 20 دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
22819 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری با آزمون هردو 3
10742 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 55
10743 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10744 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10745 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی با آزمون هردو 30
10746 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 110
10747 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 90
10748 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون هردو 65
10749 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون هردو 35 تخصصی است در پردیس دانشکده مهندسی دریا واقع در دو سال اول این رشته در تهران و دو سال پایانی که شامل دروس
10750 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10751 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 55
10752 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 55
10753 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 65
10754 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 75
10755 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن با آزمون هردو 70
10756 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 70
10757 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
10758 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نساجی با آزمون هردو 90
10759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون هردو 30
10760 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون هردو 50
10761 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10762 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10763 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10764 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10765 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10766 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون هردو 15 تخصصی است درپردیس دانشکده مهندسی دریا واقع دربندرعباس دو سال اول این رشته در تهران و دو سال پایانی که شـامل دروس
10767 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10768 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10769 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10770 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10771 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10772 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10773 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون هردو 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10774 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10815 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10816 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 40
10817 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 120
10818 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 50
10819 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 65
10820 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10821 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 110
10822 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10823 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 35
10824 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون هردو 40
22825 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
10896 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10897 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10898 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 50
10899 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 150
10900 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون هردو 20
10901 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 100
10902 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 70
10903 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 75
10904 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10905 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10906 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 65
10907 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون هردو 40
10908 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون هردو 75
22832 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
10972 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 36
22833 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22834 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 2
22835 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22836 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22838 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
22839 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 2
22840 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
22842 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
10973 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 30
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22844 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
22845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22848 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 1
22850 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22851 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
22852 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
22853 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 4
22854 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 3
10974 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
10975 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک با آزمون هردو 30
10976 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 120
10977 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی با آزمون هردو 30
10978 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون هردو 30
10979 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون هردو 55
10980 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
10981 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10982 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 55
10983 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی با آزمون هردو 30
10984 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 34
10985 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 105
10986 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 84
22855 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40 ویژه شاغلین ناجا - شرایط در انتهای دفترچه
22856 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 2
23109 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون هردو 3
11001 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی با آزمون هردو 25
11002 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی با آزمون هردو 25
22870 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22871 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
11383 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 17 محل تحصیل کرج و تهران
11384 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15 محل تحصیل کرج و تهران
11385 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 25 محل تحصیل کرج و تهران
11386 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 5 محل تحصیل کرج و تهران
11436 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران با آزمون مرد 70
11437 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران-نقشه برداری با آزمون مرد 70
11438 روزانه آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور تهران کاردان فنی عمران-نقشه برداری با آزمون هردو 25
11611 روزانه مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما با آزمون هردو 36
27607 روزانه مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی مخابرات هواپیمایی با آزمون هردو 12
27608 روزانه مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی الکترونیک هواپیمایی با آزمون هردو 20
11612 روزانه مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران هوانوردی با آزمون هردو 22
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12903 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبریز، شبستر/محل خدمت خاروانا
12904 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبریز، شبستر/محل خدمت خاروانا
12907 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستان آباد، تبریز، سراب/محل خدمت تیکمه داش
12908 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستان آباد، تبریز، سراب/محل خدمت تیکمه داش
12913 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
12914 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
12915 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
12916 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
12917 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
12918 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
12911 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستان آباد، تبریز، اسکو، سراب، هریس، شبستر/محل خدمت بستان آباد
12912 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستان آباد، تبریز، اسکو، سراب، هریس، شبستر/محل خدمت بستان آباد
12920 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان، آذرشهر، اسکو، تبریز/محل خدمت نظرکهریزی
12921 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان، آذرشهر، اسکو، تبریز/محل خدمت نظرکهریزی
12924 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسکو، هریس، سراب، تبریز/محل خدمت خواجه
12925 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسکو، هریس، سراب، تبریز/محل خدمت خواجه
12929 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اهر، کلیبر، خداآفرین/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
12930 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اهر، کلیبر، خداآفرین/محل خدمت هوراند
12931 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اهر، کلیبر، خداآفرین/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
12932 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اهر، کلیبر، خداآفرین/محل خدمت هوراند
12937 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج
12938 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خداآفرین، کلیبر، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خداآفرین
12939 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج
12940 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خداآفرین، کلیبر، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خداآفرین
12945 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هریس، وزرقان، اهر، تبریز/محل خدمت ورزقان
12946 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هریس، وزرقان، اهر، تبریز/محل خدمت ورزقان
12949 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سراب، هریس، بستان آباد/محل خدمت مهربان
12950 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سراب، هریس، بستان آباد/محل خدمت مهربان
12953 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجـب شیر، ملکان، تبریز، آذرشـهر، اسکو، میانـه/محـل خـدمت چاراویماق
12954 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان، تبریز، آذرشهر، اسکو، میانه/محل خدمت چاراویماق
12955 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اذربایجان غربی/محل خدمت: استان آذربایجان غربی
12956 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اذربایجان غربی/محل خدمت: استان آذربایجان غربی
12957 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اذربایجان غربی/محل خدمت: آذربایجان غربی
12958 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اذربایجان غربی/محل خدمت: آذربایجان غربی
12961 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی پیرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
12964 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شاهین دژ، تکاب/محل خدمت شاهین دژ
12968 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سلماس/محل خدمت سلماس
12972 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماکو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
12976 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت:استان اردبیل
12977 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت: استان اردبیل
12978 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت: استان اردبیل
12979 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت: استان اردبیل
12980 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت: استان اردبیل
12981 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت: استان اردبیل
12982 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت: استان اردبیل
12986 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت سنجبد گیوی
12995 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت:اشتهارد - طالقان
12996 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت:اشتهارد - طالقان
12997 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد-طالقان
12998 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد-طالقان
12999 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13000 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13001 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13002 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13003 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 7 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
13004 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
13005 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
13006 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
13007 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
13024 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13025 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13026 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13027 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13028 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13029 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13030 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 9 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر/محل خدمت: استان بوشهر
13008 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
13009 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 18 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز/محل خدمت: استان البرز
16272 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
16273 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
13010 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد - ساوجبلاغ
13011 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد - ساوجبلاغ
13012 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
13013 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
16276 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
16277 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
27610 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام/محل خدمت: استان ایلام
13016 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام/محل خدمت: استان ایلام
13046 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، ری/محل خدمت فشافویه
13055 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت: بهارستان 1
13056 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت: بهارستان 1
13057 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت: بهارستان 2
13058 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران بجز شمیرانات، شهر تهران/محل خدمت: استان تهران
16390 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 2
16391 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، فشافویه، چهاردانگه، کهریزک، ری/محل خدمت کهریزک
16392 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 1
13053 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 1
13054 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 2
16393 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 2
16394 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، فشافویه، چهاردانگه، کهریزک، ری/محل خدمت کهریزک
13060 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 21 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13061 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13062 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان تهران/محل خدمت: استان تهران
13063 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان تهران/محل خدمت: استان تهران
13064 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان تهران/محل خدمت: استان تهران
13065 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان تهران/محل خدمت: استان تهران
13066 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان تهران/محل خدمت: استان تهران
16397 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی پردیس، رودهن، دماوند، پاکدشت/محل خدمت پردیس
13059 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی پردیس، رودهن، دماوند، پاکدشت/محل خدمت پردیس
16398 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16405 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16399 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی پردیس، رودهن، دماوند، پاکدشت/محل خدمت پردیس
16400 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 15 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16406 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
13069 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت: شهریار
13067 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت ملارد
13068 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
16414 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ری، کهریزک، قرچک، ورامین، پیشوا، پاکدشت/محل خدمت پاکدشت
16415 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی شهرقدس، ملارد، شهریار/محل خدمت شهرقدس
16416 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی شهرقدس، ملارد، شهریار/محل خدمت شهرقدس
13071 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت: رباط کریم
16417 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت رباط کریم
13070 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت رباط کریم
16418 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت رباط کریم
16422 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس/محل خدمت دماوند
13074 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت: ورامین
16429 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی قرچک، ورامین، جوادآباد، پاکدشت، کهریزک، ری/محل خدمت قرچک
16430 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت ورامین
13072 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی قرچک، ورامین، جوادآباد، پاکدشت، کهریزک، ری/محل خدمت قرچک
13073 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت پاکدشت
16432 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت ورامین
16433 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت پاکدشت
16434 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی قرچک، ورامین، جوادآباد، پاکدشت، کهریزک، ری/محل خدمت قرچک
16436 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، پاکدشت، پیشوا، جواد آباد/محل خدمت پیشوا
13075 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، پاکدشت، پیشوا، جواد آباد/محل خدمت پیشوا
16437 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، پاکدشت، پیشوا، جواد آباد/محل خدمت پیشوا
13079 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال وبختیاری/محل خدمت: استان چهارمحال و بختیاری
13080 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال وبختیاری/محل خدمت:استان چهارمحال و بختیاری
13081 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال وبختیاری/محل خدمت: استان چهارمحال و بختیاری
13082 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال وبختیاری/محل خدمت: استان چهار محال و بختیاری
13108 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی تربیت جام، سرخس/محل خدمت صالح آباد
13112 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جوین
13113 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جغتای
13114 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جوین
13116 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه/محل خدمت خواف
13095 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 15 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی/محل خدمت: استان خراسان جنوبی
13096 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی/محل خدمت: استان خراسان جنوبی
13097 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی/محل خدمت: استان خراسان جنوبی
13098 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی/محل خدمت: استان خراسان جنوبی
27611 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی/محل خدمت: استان خراسان جنوبی
13094 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بیرجند، خوسف، درمیان/محل خدمت بیرجند
13121 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت زاوه
13122 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
13125 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سرخس/محل خدمت سرخس
13135 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13136 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13137 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13138 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13139 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13140 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13141 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی/محل خدمت: استان خراسان رضوی
13133 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد، بینالود/محل خدمت احمدآباد
13134 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت رضویه
13144 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نیشابور/محل خدمت میان جلگه
13148 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی/محل خدمت: استان خراسان شمالی
13149 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی/محل خدمت: استان خراسان شمالی
13150 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی/محل خدمت: استان خراسان شمالی
13151 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی/محل خدمت: استان خراسان شمالی
27612 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی/محل خدمت: استان خراسان شمالی
13147 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بجنورد/محل خدمت بجنورد
13157 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت شیروان
13160 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت مانه وسملقان
13169 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 7 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان/محل خدمت: استان خوزستان
13170 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان/محل خدمت: استان خوزستان
13171 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان/محل خدمت: استان خوزستان
13172 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان/محل خدمت: استان خوزستان
27613 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان/محل خدمت: استان خوزستان
13194 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان/محل خدمت: استان زنجان
13195 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان/محل خدمت: استان زنجان
13196 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان/محل خدمت: استان زنجان
27614 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان/محل خدمت: استان زنجان
13200 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
13205 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان/محل خدمت: استان سمنان
13206 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان/محل خدمت: استان سمنان
13207 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان/محل خدمت: استان سمنان
13208 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان/محل خدمت: استان سمنان
13211 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
13212 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
13214 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
13281 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان فارس/محل خدمت: استان فارس
13282 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان فارس/محل خدمت: استان فارس
13283 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان فارس/محل خدمت:استان فارس
13284 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 9 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان فارس/محل خدمت: استان فارس
13312 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16938 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
13313 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
13314 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
13317 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
13291 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت آبیک
16874 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 1
13292 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت اسفرورین
13293 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت بویین زهرا
13294 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت تاکستان
13295 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت خرمدشت
13296 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت ضیاءآباد
13297 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت بویین زهرا
13298 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت تاکستان
13299 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین/محل خدمت: استان قزوین
13300 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین/محل خدمت: استان قزوین
13301 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین/محل خدمت: استان قزوین
13302 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین/محل خدمت: استان قزوین
13303 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین/محل خدمت: استان قزوین
13304 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قزوین/محل خدمت: استان قزوین
13308 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: استان قم
13309 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: استان قم
13310 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: استان قم
13320 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
16954 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
13321 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
13322 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان/محل خدمت: استان کردستان
13323 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان/محل خدمت:استان کردستان
13324 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان/محل خدمت: استان کردستان
13361 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان/محل خدمت: استان کرمان
13362 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان/محل خدمت: استان کرمان
13363 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان/محل خدمت: استان کرمان
13364 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان/محل خدمت: استان کرمان
13365 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 8 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان/محل خدمت: استان کرمان
13372 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی صحنه/محل خدمت صحنه
13374 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی قصرشیرین/محل خدمت قصرشیرین
13379 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
13380 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
13381 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
13382 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
13383 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
13384 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
17089 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
13388 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد/محل خدمت: استان کهگیلویه و بویراحمد
13389 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد/محل خدمت: استان کهگیلویه و بویر احمد
13390 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد/محل خدمت: استان کهگیلویه و بویراحمد
13391 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد/محل خدمت: استان کهگیلویه و بویراحمد
13392 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد/محل خدمت: استان کهگیلویه و بویراحمد
13393 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد/محل خدمت: استان کهگیلویه و بویراحمد
13422 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت علی آباد
13423 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت رامیان
13424 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت مینودشت
13435 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13436 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13437 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13438 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13439 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13440 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
27615 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 9 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13432 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گرگان
13433 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گمیشان
13434 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گمیشان
13446 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
13447 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
13448 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت کلاله
13449 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه
13450 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
13451 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
13452 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
13453 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود
13454 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
13460 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13461 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13462 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13463 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13464 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13465 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13466 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان/محل خدمت: استان گیلان
13455 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت لشت نشا
13456 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
13457 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت رشت ناحیه دو
13458 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
13459 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت رشت ناحیه دو
13469 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
13467 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت رودبار
13468 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
13470 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیم آباد، رودسر/محل خدمت رودسر
13471 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت تولمات
13472 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت ماسال و شاندرمن
13473 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
13474 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت دیلمان
13475 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت لاهیجان
13476 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت دیلمان
13478 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگودرز، ازنا، ززوماهرو، سیلاخور، دورود
13486 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13487 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13488 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13489 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13490 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13491 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13492 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان/محل خدمت: استان لرستان
13483 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
13494 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
13495 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 7 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13496 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13497 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13498 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13499 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13500 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13501 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 9 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13504 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13505 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13506 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13507 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13508 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13509 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13510 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی/محل خدمت: استان مرکزی
13503 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
13513 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، فراهان/محل خدمت فراهان
13517 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
13518 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
13523 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
13527 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
13541 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان/محل خدمت: استان هرمزگان
13542 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان/محل خدمت: استان هرمزگان
13543 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون مرد 10 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان/محل خدمت: استان هرمزگان
13536 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
13537 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
13575 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
13577 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
13579 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
13580 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
13581 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
13582 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
13583 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
13584 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
13585 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی فامنین/محل خدمت فامنین
13586 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان همدان/محل خدمت: استان همدان
13587 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان همدان/محل خدمت: استان همدان
13597 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
13598 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
13599 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
13600 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
13601 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
13602 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 6
25672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون هردو 6
17387 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17388 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17389 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25682 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17434 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 60
17435 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 60
17436 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی ایمنی با آزمون هردو 60
17437 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 60
17438 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17439 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17440 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
17441 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 60
17442 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
25705 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 6
25706 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 6
25707 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 6
25708 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25709 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25710 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری با آزمون هردو 6
17443 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و سنجش آموزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25720 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 14
25721 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) تهران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25726 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25727 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25728 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25729 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق حنفی با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25730 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25731 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25748 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
25749 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
25750 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
25751 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
17458 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25761 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25762 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
25763 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 6 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشکده پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
17476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 60
17477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 60
17478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 60
17479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
25792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 6
25793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 6
17480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی آمار صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی زن 150
17482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی زن 100
17504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 60
17505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی پزشکی با آزمون زن 60
17506 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 60
17507 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
25801 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن 6
17540 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 50
17541 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 50
17542 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی معماری با آزمون زن 50
25818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری با آزمون زن 5
25819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 6
25820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن 5
25821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 5
17543 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی صنایع با آزمون مرد 50
17544 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 50
17545 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی معماری با آزمون مرد 50
25822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری با آزمون مرد 5
25823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 5
25824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی با آزمون مرد 6
25825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون مرد 5
25826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6
25934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری با آزمون هردو 6
25935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی برق با آزمون مرد 100
18110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی پزشکی با آزمون مرد 60
18111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی صنایع با آزمون مرد 60
18112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی عمران با آزمون مرد 60
18113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 100
26254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 6
18114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 60
18426 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120 دوره مجازی
26483 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
18427 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانهای - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120 دوره مجازی
18428 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120 دوره مجازی
26484 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
26485 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
26486 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
26487 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
26488 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 24 دوره مجازی
18433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 120
18434 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 120
18435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون هردو 120
18436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون هردو 120
18437 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 120
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27112 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات با آزمون مرد 5
27113 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی با آزمون مرد 5
27114 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت بین الملل با آزمون مرد 5
27115 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت نرم با آزمون مرد 5
27116 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت با آزمون مرد 5
27118 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات با آزمون مرد 15
27119 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران ضد تروریسم با آزمون مرد 5
27120 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت با آزمون مرد 5
27163 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزمون مرد 5
27531 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 15 حضوری - شرایط دوره مندرج در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو - انجام مصاحبه
27532 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10 حضوری - شرایط دوره مندرج در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو - انجام مصاحبه
27533 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25 حضوری - شرایط دوره مندرج در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو - انجام مصاحبه
27164 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی با آزمون مرد 70
27125 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27132 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27189 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27193 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27194 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
27197 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27198 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27199 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
27399 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبـان بـومی بابـل، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت بابل بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
18889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
18893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
18908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری با آزمون هردو 50
23802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 4
23803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
18862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی راه آهن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
23810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
18883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
18916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
18917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
18927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
23895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی با آزمون هردو 10
23897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
18929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5