دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان خراسان رضوی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10269 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 50
10270 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
10271 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 40
10272 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10273 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
10274 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری با آزمون هردو 30
10275 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 10
10276 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 10
10277 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10278 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10279 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10280 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10281 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22645 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10282 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10283 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22646 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10353 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 48
10354 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 112
10355 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 64
10356 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 42
10357 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
10358 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 25
10359 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10360 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 42
10361 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 42
22666 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 4
22667 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 10
10362 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 12
10363 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 28
10364 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 16
10365 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 8
10366 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10367 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 5
10368 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10369 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 8
10370 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 8
22668 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 1
22669 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
10371 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10372 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10373 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10374 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22894 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22895 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
11024 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11025 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11026 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11027 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 30
11028 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 100
11029 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون هردو 20
11030 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
11031 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
11032 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11033 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11034 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 70
11035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 25
11036 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 70
11037 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
11038 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
11039 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 15
11040 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون هردو 24
22900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22901 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22902 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 5
22903 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 3
22904 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22905 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
22906 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22907 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 3
11041 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون هردو 15
11042 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11043 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
11044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 20
11045 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 40
11046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون هردو 5
11047 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
11048 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
11049 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11050 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11051 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
11052 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 20
11053 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 25
11054 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 10
11055 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون هردو 6
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22910 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2
22911 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 3
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 2
22913 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 1
22915 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22916 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
11076 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 240
11077 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11078 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11079 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 240
11080 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11081 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11304 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی با آزمون هردو 50
11305 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 110
11306 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 60
11307 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
11308 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 65
11309 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
11310 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 75
11311 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی با آزمون هردو 12
11312 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 40
11313 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
11314 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11315 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 17
11316 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
11317 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 17
11318 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 55
11319 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 45
11320 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 15
11321 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11322 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11323 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
11324 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11325 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11326 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11466 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 35
11467 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
11468 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
11469 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11470 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11471 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
11472 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11473 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11522 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 30
11523 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 28
11524 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 35
11525 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 38
11526 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11527 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن با آزمون هردو 45
11528 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
11529 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
23097 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
23098 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23099 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
11530 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 2
11531 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 2
11532 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 6
11533 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 2
11534 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 2
11535 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 2
11536 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 10
11537 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11586 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 80
11587 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11588 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12733 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون زن 3 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه فردوسی مشهد
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16511 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی بجستان/محل خدمت بجستان
16513 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی بردسکن/محل خدمت بردسکن
16515 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی باخرز، تایباد، تربت جام/محل خدمت باخرز
16516 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی باخرز، تایباد، تربت جام/محل خدمت تایباد
16517 روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید هاشمینژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی باخرز، تایباد، تربت جام/محل خدمت باخرز
16523 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی تربیت جام، سرخس/محل خدمت صالح آباد
16528 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه/محل خدمت جلگه رخ
16529 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، زاوه/محل خدمت کدکن
16531 روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید هاشمینژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه/محل خدمت جلگه رخ
16534 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جوین
16535 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جغتای
16537 روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید هاشمینژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جغتای
16547 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه/محل خدمت خواف
16552 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی درگز/محل خدمت درگز
16554 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
16555 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت زاوه
16556 روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید هاشمینژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
16557 روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید هاشمینژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت زاوه
16567 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی سرخس/محل خدمت سرخس
16572 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی فریمان، تربیت جام/محل خدمت فریمان
16575 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی کاشمر/محل خدمت کوهسرخ
16576 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی کلات/محل خدمت کلات
16578 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت رضویه
16579 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت تبادکان
16580 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد، بینالود/محل خدمت احمدآباد
16584 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت تبادکان
16581 روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید هاشمینژاد مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت تبادکان
16588 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی نیشابور/محل خدمت میان جلگه
16589 روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی مشهد/ مخصوص داوطلبان بومی نیشابور/محل خدمت زبرخان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25650 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد با آزمون زن 2 شرایط مندرج در انتهای دفترچه - محل تحصیل خواهران پـردیس رضوان
17351 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی مرد 50
17352 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
17353 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 50
17354 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی زن 50 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
17355 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 40 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
17356 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 50 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25644 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
25645 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
25646 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
25647 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
25648 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
25649 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
25651 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25652 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25653 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25654 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25655 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
25656 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل خواهران پردیس رضوان
17371 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 60
17372 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17373 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17374 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 60
17375 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
25673 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
25674 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
25675 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
17376 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی اپتیک و لیزر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17377 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17378 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
17379 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17380 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25676 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25677 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17416 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 100
17417 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 60
17418 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17419 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17420 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 140
17421 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 60
17422 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
17423 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17424 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 180
17425 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 8
25784 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25785 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25786 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 8
17508 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17509 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25802 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25803 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17517 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17518 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17519 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17520 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25804 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17552 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17553 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17554 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17555 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17567 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
25835 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
17568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
17647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
17648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25905 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25906 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
17652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25916 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25917 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25918 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25919 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25920 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25925 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25946 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
17736 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17737 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25947 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25948 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25949 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25951 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25952 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17763 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17770 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17771 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17780 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
25979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25980 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25981 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
25996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
25997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25999 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
17847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26023 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
17857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
17858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17859 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17860 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
26044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
17864 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26046 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26047 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26048 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26049 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26050 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
18034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18038 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26163 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26164 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18045 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26182 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
18055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26199 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26200 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26201 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26202 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26274 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
26275 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26277 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26353 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 6
18297 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26354 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26434 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 6
26435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26437 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17319 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17320 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17321 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27134 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27150 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27162 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27344 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان - محـل مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، خدمت گرگان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه (محل تحصیل دولت آباد زاوه) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 5
19005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد بردسکن خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جغتای خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد داورزن خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد داورزن خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
24087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
24088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 5
24089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 10
24090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی راه آهن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 5
24098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 5
19048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد دوغارون خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد دوغارون خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد رشتخوار خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد فیروزه خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی واحد فیروزه خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد کلات خراسان رضوی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد کلات خراسان رضوی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5