دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان خراسان شمالی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10118 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر با آزمون هردو 50
10119 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 90
10120 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 60
10121 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 90
10122 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 45
10123 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 90
10124 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10125 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری با آزمون هردو 50
10126 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 45
22606 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22607 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 9
22608 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون هردو 5
22609 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
10128 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 30
10129 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10130 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10131 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22611 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 3
10132 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10133 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10134 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
22612 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22868 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22869 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
11141 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن 50
22942 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن 8
22943 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی شیمی کاربردی با آزمون زن 16
11142 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11143 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11144 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11145 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11146 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی زن 80
11147 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 80
11504 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 60
11505 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 60
11506 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
11507 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 60
11508 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
11509 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
11510 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 60
11511 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 30
11512 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
11513 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11514 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11515 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
11516 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11517 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11518 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی مرد 50
11519 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11520 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11521 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16594 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفی اباد/محل خدمت اسفراین
16595 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفی اباد/محل خدمت بام وصفی اباد
16596 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفی اباد/محل خدمت اسفراین
16597 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفی اباد/محل خدمت بام وصفی اباد
16603 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی بجنورد/محل خدمت بجنورد
16604 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی بجنورد/محل خدمت بجنورد
16610 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم
16611 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی جاجرم، گرمه/محل خدمت گرمه
16612 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرم
16617 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت شیروان
16618 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت فاروج
16619 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت شیروان
16620 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت فاروج
16625 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت رازوجرگلان
16626 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت مانه وسملقان
16627 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت رازوجرگلان
16628 روزانه پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد خراسان شمالی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت مانه وسملقان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17562 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25833 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25834 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26030 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون مرد 9 مرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد جاجرم خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون هردو 5
19075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19090 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان خراسان شمالی - مرکزبجنورد(محل تحصیل غلامان) خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24177 پیام نور دانشگاه پیام نوراستان خراسان شمالی - مرکزبجنورد(محل تحصیل غلامان) خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5