دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان خوزستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10648 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
10649 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10650 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
10651 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10652 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک با آزمون هردو 35
10653 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 45
10654 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 45
10655 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 45
10656 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10657 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری با آزمون هردو 35
10658 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 65
10659 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10660 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 45
22790 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
22791 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 4
22792 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22793 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 7
22794 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
22795 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
10661 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 5
10662 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10663 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 5
10664 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10665 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک با آزمون هردو 5
10666 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 5
10667 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10668 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10669 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری با آزمون هردو 5
10670 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
10671 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 5
22796 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 4
22797 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 1
22798 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
22799 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 1
22800 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
10701 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی با آزمون هردو 40
10702 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 27
10703 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
10704 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی نفت با آزمون هردو 27
10705 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 25
10706 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10707 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون هردو 90
10793 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 65
10794 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 70
10795 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 80
10796 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
10797 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
10798 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
10799 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10800 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری با آزمون هردو 30
10801 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 80
10802 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 40
22822 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
10803 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
10804 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40
10805 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 40
10806 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10807 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10808 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
22823 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
10809 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 5
10810 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10811 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 5
10812 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10813 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10814 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
10915 روزانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق با آزمون مرد 50
10916 روزانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 50
11018 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی با آزمون هردو 30
11003 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11004 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 25
11005 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22857 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
11019 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون هردو 30
11020 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 30
22862 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22863 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 3
11021 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی با آزمون مرد 5
11022 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون مرد 5
11023 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 5
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 1
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12772 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)
12778 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12782 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
12783 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)
12881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
12883 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه شهید چمران - اهواز
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12992 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران و بیدگل
12993 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت کاشان
12994 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی اصفهان، نایین، خوروبیابانک/محل خدمت نائین
13034 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
13014 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 5 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
13019 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
13039 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت بردخون
13040 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
13041 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کاکی
13042 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
13043 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دشتی
13050 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت دیلم
13076 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی بروجن/محل خدمت بروجن، گندمان، بلداجی
13078 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی شهر کرد، سامان، بن/محل خدمت شهرکرد، لاران، سامان، بن
13084 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان، کوهرنگ
13086 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کیار، اردل/محل خدمت اردل، میانکوه، کیار
13089 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
13161 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر
13162 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
13163 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
16635 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگان
16638 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
16639 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر
16641 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
13164 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت هویزه
13165 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر
16645 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
13166 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت باوی
13167 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه دو اهواز
13168 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه سه اهواز
16649 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه یک اهواز
16650 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه دو اهواز
16651 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه سه اهواز
16652 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه چهار اهواز
16653 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت کارون
16654 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت باوی
16656 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه یک اهواز
16657 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه دو اهواز
16659 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه چهار اهواز
13173 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مناطق عشـایری بـه انتخـاب استان
13174 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مسجدسلیمان
13175 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت باغملک
13176 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت دهدز
13177 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت ایذه
16664 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت ایذه
16667 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت دهدز
16669 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مسجدسلیمان
16672 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مناطق عشـایری بـه انتخـاب استان
13178 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت اندیکا
13179 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت لالی
13180 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت امیدیه
13181 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
13182 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشیر
16678 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
16679 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامشیر
16685 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
13183 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت دزفول
13184 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت اندیمشک
13185 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شاوور
13186 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شوش
16693 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت دزفول
16698 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شاوور
16700 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شوشتر
13187 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت گتوند
13271 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13288 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخـاب استان
13400 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت یاسوج
13408 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت (کهکیلویه)
13412 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی گچساران، باشت/محل خدمت گچساران
13477 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 3 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خـدمت بروجـرد، اشـترینان، الیگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
13481 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 3 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشگان/محل خدمت کوهدشت، طرحان، کوهنانی، پلـدختر، معمـولان، رومشگان
13482 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خـرم آبـاد، عشـایری، بیرانشـهر، زاغـه، پـاپی، ویسیان، چگنی
13493 روزانه پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز خوزستان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25657 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25658 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان تاریخ اسلام صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25752 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25753 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25754 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17804 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 60
17805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
25974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری با آزمون هردو 6
25975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 6
17806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17984 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز خوزستان کاردانی عملیات پالایش صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18347 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18348 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18349 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18350 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18351 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26525 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان (محل تحصیل منطقه آزاد اروند) خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان (محل تحصیل منطقه آزاد اروند) خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
24218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
24219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 10
24221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120
19117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی راه آهن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
19166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
19170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
19130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
24262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 5
24263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
19155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان حسابداری با آزمون هردو 5
19184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5