کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10438 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10441 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10442 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10443 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10444 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10445 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10446 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10447 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10448 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10449 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10450 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10451 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17729 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 10452 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10453 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10454 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10455 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10456 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10457 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17734 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 17737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - مناطق محروم 13376 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق مرد 6 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13380 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی مرد 2 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13385 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری مرد 1 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13387 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 4