کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10551 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10552 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10553 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10554 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10555 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10556 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10557 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10558 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10559 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10560 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10561 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17778 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17779 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17780 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17781 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17782 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17783 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17784 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10562 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10563 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10564 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10565 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17785 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17786 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17787 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17788 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17789 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17790 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 3
ریاضی - صرفا سوابق 10566 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - صرفا سوابق 10567 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - صرفا سوابق 10568 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 10569 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - صرفا سوابق 17791 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21857 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21883 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 2