کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10604 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10605 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10606 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10607 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10608 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10609 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10610 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10611 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10612 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10613 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10614 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10615 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10616 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10617 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10618 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10619 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10620 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17800 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17803 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 19
ریاضی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10621 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10622 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10623 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10624 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10625 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10626 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10627 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10628 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10629 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10630 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10631 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10632 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10633 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10634 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10635 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10636 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10637 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17807 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17810 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 19
ریاضی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - مناطق محروم 13354 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13412 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13415 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21892 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 2