کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10650 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10651 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10652 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10653 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10654 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن - مرد 32
ریاضی - با آزمون 10655 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10656 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10657 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10658 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10659 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10660 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10661 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17828 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10662 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10663 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10664 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10665 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10666 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10667 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17834 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - مناطق محروم 13338 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه شهيد چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 4