کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11193 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11194 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11195 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11196 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11197 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11198 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11199 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11200 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11201 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11202 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11203 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11204 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18014 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11205 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11206 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11207 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11208 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11211 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11212 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11213 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11214 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 18017 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18018 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - مناطق محروم 13378 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر مرد 3 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13384 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن مرد 2 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13400 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 2 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13401 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 5 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13405 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 3 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 8