کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11220 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11221 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11222 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11223 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11224 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11225 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11226 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11227 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11228 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11229 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11230 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 18034 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18035 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18036 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18037 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18038 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18039 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18040 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11231 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11232 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11233 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11234 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11235 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11237 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11238 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11239 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11240 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11241 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18042 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18043 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18044 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18045 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18046 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 6