کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 15200 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18709 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18710 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18711 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18712 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18713 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18714 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18715 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18716 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18717 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15201 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15202 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15203 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15204 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15205 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 15206 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15207 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پزشکی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15208 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی پلیمر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15209 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15210 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15211 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15212 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15213 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15214 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15215 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی هوافضا زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 18718 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی زن - مرد 10