کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 15771 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 15772 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 19615 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 19616 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 19617 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19618 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 19619 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19620 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19621 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19622 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19623 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15773 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15774 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15775 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15776 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15777 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15778 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15779 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15780 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15781 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15782 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15783 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15784 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15785 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15786 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی نفت زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15787 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی هوافضا زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 19624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 10