کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 19810 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19811 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 19812 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 19813 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19814 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19815 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 19816 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15871 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15872 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15873 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15874 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15875 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 15876 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15877 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15878 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15879 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15880 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 15881 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15882 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 15883 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 19817 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 19818 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19819 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19820 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی زن - مرد 10