کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 16310 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 20575 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 20576 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 20577 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20578 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 20579 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 20580 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 16311 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16312 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16313 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16314 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فیزیک زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 16315 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16316 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16317 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16318 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16319 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 16320 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16321 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 16322 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16323 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی نفت زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 20581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 5