کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 20666 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 20667 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 16363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 16367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - صرفا سوابق 16368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی پزشکی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16372 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 90
ریاضی - صرفا سوابق 16374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 16375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 16376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 16377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 20668 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20669 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20670 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20671 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20672 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20673 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20674 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20675 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 5