کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11106 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11107 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11108 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11109 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11110 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 11111 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11112 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11113 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11114 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11115 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11116 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11117 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11118 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11119 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11120 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17977 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17980 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11121 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11122 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11123 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17984 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - مناطق محروم 13364 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13365 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13366 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13367 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 2 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13368 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13369 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13370 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13371 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13372 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13373 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13374 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 12