کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 11165 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11166 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11167 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11168 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11169 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11170 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 11171 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11172 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11173 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11174 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11175 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11176 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11177 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11178 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 17999 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18002 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11179 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11180 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11181 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11182 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11183 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 11186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11188 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21882 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مربیگری ورزشی زن - مرد 3