دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10473 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
10474 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10475 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10476 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10477 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون هردو 110
10478 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10479 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10480 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10481 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10482 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن با آزمون هردو 70
10483 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری با آزمون هردو 35
10484 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 75
10485 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10486 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22711 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 3
22712 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون هردو 9
22713 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
22714 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22715 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 3
10487 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10488 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
10489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10490 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون هردو 35
10491 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10492 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10493 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10494 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22716 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 4
22717 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
11613 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16707 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشار
16709 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
16710 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده
16712 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
16713 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت خدابنده
16714 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود
16719 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
16722 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود
16723 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
16724 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
16725 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود
16726 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
16727 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
16728 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
16733 روزانه پردیس شهید بهشتی زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید بهشتی زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
16734 روزانه پردیس فاطمه الزهرا (س) - زنجان زنجان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) زنجان/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی اپتیک و لیزر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26271 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26272 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18331 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری با آزمون هردو 5
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 5
24371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
19204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار (محل تحصیل سجاس رود) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ایجرود زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد خرمدره زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد صائین قلعه زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5