دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10392 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 70
10393 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
10394 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 80
10395 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 50
10396 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10397 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
22685 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 14
10398 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
10399 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 40
10400 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10401 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10402 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
22686 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10403 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10404 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10405 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10406 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10407 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10408 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10409 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10509 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
10510 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک با آزمون هردو 90
10511 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 90
10512 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 120
10513 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 30
10514 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 20
10515 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون هردو 50
10516 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 35
10517 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10518 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 90
10519 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 20
10520 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10521 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
22720 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22721 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22722 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 3
22723 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22724 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
22725 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 3
10522 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
10523 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 30
10524 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 30
10525 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15
10526 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 10
10527 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10528 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
10529 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 55
10530 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10531 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10532 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10533 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22727 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22728 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 1
22729 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22730 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22731 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 4
22732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22733 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 1
10534 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10535 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10536 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10537 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10538 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22734 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 4
22735 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 2
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
10866 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10867 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک با آزمون هردو 40
10868 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 40
10869 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 95
10870 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 30
10871 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
10872 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10873 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10874 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 70
10875 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون هردو 70
10876 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 20
10877 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 95
10878 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10879 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 40
22826 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22827 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 4
22828 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
10880 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک با آزمون هردو 10
10881 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10882 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 35
10883 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 10
10884 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10885 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10886 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10887 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10888 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون هردو 30
10889 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10890 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10891 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22830 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 4
22831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
10892 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10893 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10894 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10895 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22882 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22883 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11056 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 90
11057 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 90
11454 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
11455 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
11456 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 80
11457 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون هردو 120
11458 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
11459 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
11460 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 80
11461 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون هردو 120
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12990 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، بـوئین ومیاندشـت، نجـف آبـاد/محـل خدمت فریدونشهر
12991 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم/محل خدمت مبارکه
13077 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شهر کرد، سامان، بن/محل خدمت شهرکرد، لاران، سامان، بن
13083 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی کوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان، کوهرنگ
13085 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی کیار، اردل/محل خدمت اردل، میانکوه، کیار
13088 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 4 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
13198 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
13199 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16736 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16737 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
16738 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت دامغان
16739 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی دامغان، امیرآباد/محل خدمت امیرآباد
13202 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
13203 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
16743 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16744 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
16745 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
16746 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سرخه
16752 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
16753 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی شاهرود، میامی، بسطام، بیارجمند/محل خدمت شاهرود
13209 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
13210 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16756 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
16757 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16758 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بسطام
16759 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
16760 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
16761 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بسطام
13215 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی آرادان/محل خدمت آرادان
16765 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی آرادان/محل خدمت آرادان
13216 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16766 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16767 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
13218 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
16771 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
16772 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان سمنان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی مهدی شهر/محل خدمت مهدی شهر
13305 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت کهک
13306 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت جعفرآباد
13307 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت خلجستان
13502 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
13511 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، آشتیان/محل خدمت آشتیان
13512 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، فراهان/محل خدمت فراهان
13514 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
13515 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
13516 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
13520 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
13521 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
13522 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت نوبران
13525 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت سربند
13526 روزانه پردیس شهید رجایی سمنان سمنان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی سمنان/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 60
17358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 100
17360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
17362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 60
17363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
25659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 6
25660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون هردو 6
25661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
25662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 6
25663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون هردو 6
17364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان ایمنی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25816 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری با آزمون هردو 6
17533 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17534 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17535 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17536 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17537 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17538 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17539 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25817 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17761 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17762 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17944 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17946 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17947 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17948 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17949 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17950 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18058 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18232 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
26328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 6
18233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18234 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18235 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18236 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18237 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26499 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 6
26500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
26501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26503 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26504 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26505 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27136 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27137 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27149 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد مهدی شهر سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
24433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5