کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی غیرانتفاعی - 1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی غیرانتفاعی - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 13521 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13522 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13523 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13524 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13525 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13526 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20695 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20696 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13527 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20698 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20699 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13528 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق مرد 80
ریاضی - با آزمون 13529 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی مرد 50
ریاضی - با آزمون 13531 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن 50 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 13530 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 13532 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن 80 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 13533 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن 80 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20700 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20701 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20702 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20703 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20704 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20705 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20706 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن 6 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20707 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20708 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20709 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20710 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن 5 محل تحصيل خواهران پرديس رضوان 
ریاضی - صرفا سوابق 20711 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20712 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان تاریخ اسلام زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13534 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13535 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13536 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13537 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13538 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13539 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13540 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20713 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20714 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20715 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20716 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20717 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20718 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13541 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان ایمنی صنعتی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13542 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13543 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13544 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20719 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13545 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13546 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13547 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13548 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20720 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20721 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20722 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20723 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20724 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20725 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13549 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13550 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13551 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13552 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13553 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13554 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 13555 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13556 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13557 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20726 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20727 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20728 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13558 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20729 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20730 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13559 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13560 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13561 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20731 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13562 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13563 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13564 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13565 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13566 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13567 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20732 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20733 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13568 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13569 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13570 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13571 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13572 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20734 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20738 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی ورزش زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20739 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13573 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13574 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13575 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13576 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13577 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13578 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20740 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13579 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13580 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13581 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13582 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13583 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20741 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20742 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20743 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی امور بیمه زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20744 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13584 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13585 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13586 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13587 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13588 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 13589 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20745 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20746 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20747 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20748 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13590 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13591 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 180
ریاضی - با آزمون 13592 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13593 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13594 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13595 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13596 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - با آزمون 13597 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13598 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13599 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13600 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20749 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13601 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13602 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13603 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13604 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13605 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13606 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13607 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20751 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20752 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20753 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13608 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و سنجش آموزشی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13609 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13611 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی ایمنی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13612 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13613 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13614 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13615 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13616 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13617 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20754 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20755 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20756 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20757 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20758 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20759 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13618 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی صنایع زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - با آزمون 13619 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی عمران زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - با آزمون 20760 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد روانشناسی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13620 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد معماری داخلی زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13621 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی برق زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13622 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی پزشکی زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13623 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13624 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی معماری زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13625 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 13626 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20761 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد حسابداری زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20762 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد علوم ورزشی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20763 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت امور بانکی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20764 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20765 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - صرفا سوابق 20766 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت مالی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد يزد 
ریاضی - با آزمون 13627 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13628 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13629 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13630 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13631 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13632 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13633 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20771 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10 محل تحصيل واحد قم 
ریاضی - صرفا سوابق 20772 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی مرد 6 محل تحصيل واحد قم 
ریاضی - صرفا سوابق 20768 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران علوم قرآن و حدیث زن 18
ریاضی - صرفا سوابق 20769 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران فقه و حقوق اسلامی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران فلسفه و کلام اسلامی زن 6 پذيرش با عنوان كلام اسلامي 
ریاضی - با آزمون 20773 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20774 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20775 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20776 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20777 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20778 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق حنفی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20779 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق شافعی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20780 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20781 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20782 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق حنفی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20783 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 20784 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - با آزمون 20785 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 4 بدون شهريه 
ریاضی - صرفا سوابق 20786 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20787 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20788 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20789 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20790 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان معارف اسلامی و علوم تربیتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20791 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 20792 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید زن 10 پذيرش با عنوان كارداني علمي كاربردي تربيت مبلغ قرآن كريم 
ریاضی - با آزمون 20793 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20794 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 4
ریاضی - صرفا سوابق 20795 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران شیعه شناسی زن 4
ریاضی - صرفا سوابق 20796 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 4
ریاضی - صرفا سوابق 20797 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20798 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20799 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20800 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد ساوه) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20801 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20802 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20803 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20804 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20805 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم معارف اسلامی زن 6
ریاضی - با آزمون 13634 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 20806 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 20807 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 10
ریاضی - با آزمون 20808 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 6
ریاضی - با آزمون 13635 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13636 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13637 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13638 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13639 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20809 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13640 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13641 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13642 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13643 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13644 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13645 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13646 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13647 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20810 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20811 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20812 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20813 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13649 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13650 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13651 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20814 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13652 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13653 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20815 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13654 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13655 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20816 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20817 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20818 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20819 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20820 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20821 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20822 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20823 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20824 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20825 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20826 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20827 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20828 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20829 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20831 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20832 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن 8
ریاضی - صرفا سوابق 20833 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20835 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20836 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13656 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20837 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20838 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20839 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20840 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13657 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13658 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13659 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13660 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13661 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13662 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20841 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13663 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 60
ریاضی - با آزمون 13664 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 13665 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 60
ریاضی - با آزمون 13666 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 20842 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 20843 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 13667 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق - الکترونیک زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13668 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی برق - قدرت زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13669 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13670 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی آمار زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13671 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن 100
ریاضی - صرفا سوابق 13672 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن 100
ریاضی - با آزمون 20844 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13673 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13674 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13675 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13676 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13677 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13678 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13679 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13680 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20845 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20847 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13681 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13682 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13683 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13684 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13685 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13686 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13687 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20848 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20849 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13688 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13689 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13690 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13691 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13692 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13693 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13694 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13695 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13696 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20850 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 60
ریاضی - با آزمون 13698 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی پزشکی زن 60
ریاضی - با آزمون 13699 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 13700 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 140
ریاضی - با آزمون 20851 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 13701 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13702 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13703 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13704 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13705 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13706 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13707 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13708 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20852 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20853 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13709 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13710 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13711 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13712 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13713 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13714 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13715 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20854 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13716 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13717 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13718 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20855 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20857 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 13719 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13720 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13721 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13722 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13723 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13724 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13725 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13726 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13727 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20860 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13728 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13729 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13730 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20861 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20862 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20863 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20864 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20865 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20866 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20867 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13731 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13732 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13733 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13734 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20869 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارس - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13738 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی صنایع زن 50
ریاضی - با آزمون 13739 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 80
ریاضی - با آزمون 13740 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مهندسی معماری زن 60
ریاضی - با آزمون 20870 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن 5
ریاضی - با آزمون 20871 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 5
ریاضی - با آزمون 20872 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی زن 5
ریاضی - با آزمون 20873 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 5
ریاضی - با آزمون 13741 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی صنایع مرد 50
ریاضی - با آزمون 13742 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی کامپیوتر مرد 80
ریاضی - با آزمون 13743 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مهندسی معماری مرد 60
ریاضی - با آزمون 20874 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری مرد 5
ریاضی - با آزمون 20875 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی مرد 5
ریاضی - با آزمون 20876 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی مرد 5
ریاضی - با آزمون 20877 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 20878 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران علوم ورزشی مرد 6
ریاضی - با آزمون 13744 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13745 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13746 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13747 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13748 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13749 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13751 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13752 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20879 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13753 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13754 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13755 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13756 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13757 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13758 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20880 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20881 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20882 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20883 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13759 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13760 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13761 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13762 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13763 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13764 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13765 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13766 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13767 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13768 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20884 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20885 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20886 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20887 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13769 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13771 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی افضل کرمانی - کرمان کرمان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13772 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13773 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13774 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13775 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13776 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13777 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20888 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13778 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13779 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13780 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13781 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13782 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13783 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13784 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20889 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20890 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20891 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20893 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20894 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان علوم ورزشی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20895 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت امور بانکی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20896 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت بازرگانی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20897 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت صنعتی زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 20898 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی امور بانکی زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 20899 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی حسابداری زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 13785 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13786 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20900 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20901 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20905 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20906 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13787 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13788 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13789 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13790 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13791 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20907 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20908 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20909 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20910 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13792 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13793 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13794 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20911 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13795 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20912 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13796 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13797 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13798 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20913 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20914 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20915 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20916 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20917 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 20918 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 13799 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13800 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی آمار زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13801 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13802 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13803 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13804 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13805 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13806 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13807 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13808 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13809 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13810 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردان فنی مکانیک - تاسیسات بهداشتی و گازرسانی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13811 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20919 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20920 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13812 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13813 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردان فنی مکانیک - نقشه کشی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13814 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13815 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20921 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20922 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20923 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20924 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20925 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13816 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13817 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13818 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13819 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13820 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13821 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13822 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13823 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13824 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13825 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 20926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20927 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20928 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20929 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20930 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13826 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13827 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13828 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13829 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20932 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13831 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13832 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13833 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13835 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20933 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20934 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13836 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13837 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13838 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13839 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی مکانیک - ساخت و تولید زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13840 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13841 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20935 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20936 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13842 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13843 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13844 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20937 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20938 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20939 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20940 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20941 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20942 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20943 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20944 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20945 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20946 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20947 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20948 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13845 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20949 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20950 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20951 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13847 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13848 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13849 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20952 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20953 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20954 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بیمه زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20955 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20956 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13850 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13851 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13852 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13853 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13854 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13855 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13857 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13860 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13861 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20958 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20959 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20960 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20961 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20962 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20963 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20964 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی امور دولتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20965 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20966 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13862 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13863 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 140
ریاضی - صرفا سوابق 13864 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردان فنی برق زن - مرد 100 پذيرش با عنوان علمي - كاربردي تعمير و نگهـداري ماشـينهـاي الكتريكي 
ریاضی - صرفا سوابق 13865 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13866 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13867 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13869 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20968 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13870 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13871 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13872 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی مدیریت پروژه زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20969 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20970 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20971 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20972 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13873 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13874 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13875 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13876 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13877 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13878 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13879 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13880 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13881 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 20973 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13882 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13883 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی نفت زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13884 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی صنایع زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13885 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13886 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20974 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 20975 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20976 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 20977 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13887 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13888 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 20978 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13889 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13890 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13891 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20979 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20980 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20981 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20982 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13893 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13894 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13895 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13896 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13897 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 13898 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13899 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13900 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13901 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13905 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13906 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 20984 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13907 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13908 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13909 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13910 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13911 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13912 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13913 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13914 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13915 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13916 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13917 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20985 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20986 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20987 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 20988 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 20989 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20990 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13918 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی انرژی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13919 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13920 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13921 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13922 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - تاسیسات عمومی صنایع زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13923 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 13924 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13925 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13927 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13928 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13929 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13930 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13932 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13933 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13934 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13935 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13936 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13937 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13938 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13939 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13940 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13941 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13942 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی عمران - آب و فاضلاب زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13943 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13944 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13945 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20992 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20993 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13946 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13947 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13948 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی کاردان فنی مکانیک زن - مرد 100 پذيرش با عنوان كارداني مكانيك - تاسيسات 
ریاضی - صرفا سوابق 20994 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13949 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13950 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13951 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13952 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13953 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13954 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13955 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 20995 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20996 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20997 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 20998 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13956 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13958 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13959 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 20999 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13960 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13961 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13962 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21000 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21001 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21002 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور بانکی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21003 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21004 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21005 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 13963 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13964 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13965 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13966 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13968 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21006 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21007 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21008 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 21009 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21010 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13969 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21011 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت امور بانکی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21012 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 21013 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 13970 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13971 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13972 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21014 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21015 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13973 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13974 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13975 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13976 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13977 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13978 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13979 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13980 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13981 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21016 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21017 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21018 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13982 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13984 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13985 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13986 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13987 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13988 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13989 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 13990 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردانی معماری زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 21019 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 13991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13992 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توران - دامغان سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13993 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 13994 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13995 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 13996 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 60