دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان فارس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10333 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10334 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق با آزمون هردو 45
10335 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 45
10336 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10337 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10338 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10339 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10340 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
10495 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
10496 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی با آزمون هردو 50
10497 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 30
10498 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون هردو 40
10499 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 30
10500 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
22718 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 3
10501 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 5
10502 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی با آزمون هردو 10
10503 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 5
10504 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون هردو 5
10505 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 5
10506 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 1
10507 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10508 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10682 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
10683 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10684 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
10685 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک با آزمون هردو 55
10686 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق با آزمون هردو 90
10687 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
10688 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10689 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10690 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10691 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون هردو 20
10692 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 70
10693 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10694 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 45
10695 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون هردو 25
22809 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22810 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22811 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
22812 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 6
22813 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 4
22814 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 4
22815 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
22816 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 2
22817 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون هردو 2
10696 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 200 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
10697 مجازی دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 200 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
22818 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
10917 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی برق با آزمون هردو 42
10918 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
22884 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 1
22885 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 1
22886 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 1
22887 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 1
11058 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
11059 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11060 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون هردو 20
11061 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11062 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
11063 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11064 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11065 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
11066 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون هردو 10
11067 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11068 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
11069 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11070 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11071 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11072 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11073 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11074 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11075 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11395 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون هردو 26
11538 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 40
11539 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11540 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی برق با آزمون هردو 40
23103 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون هردو 4
11541 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11542 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11543 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11580 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون هردو 25
11581 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11582 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
11583 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون هردو 5
11584 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
11585 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
11589 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی برق با آزمون هردو 30
11590 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 23
11591 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
11592 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 28
11593 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
11594 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
23104 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس روانشناسی با آزمون هردو 3
11595 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون هردو 40
11596 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون هردو 40
11597 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی با آزمون هردو 40
11598 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 35
23105 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
11609 روزانه مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11610 نوبت دوم مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12711 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه هنر شیراز
12712 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر مرکز آموزش عالی لامرد
12713 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر مرکز آموزش عالی لامرد
12719 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه شیراز
12720 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه شیراز
12762 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه فسا
12764 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
12765 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد مرکز آموزش عالی فیروز آباد
12767 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه صنعتی شیراز
12768 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12770 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12876 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12785 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان مرکز آموزش عالی لامرد
12791 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه جهرم
12792 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه شیراز
12793 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه شیراز
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13021 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت خارک
13022 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت بوشهر
13023 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت بوشهر
13031 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت شبانکاره
13032 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت سعدآباد
13033 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
13035 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت سعدآباد
13036 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دیر
13037 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
13038 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
13044 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دشتی
13047 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت گناوه
13048 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت دیلم
13049 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت بندر ریگ
13051 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت گناوه
13052 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت دیلم
13230 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت سرباز
13231 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت دلگان
13250 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت بم پشت
13251 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت خاش
13252 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت قصرقند
13253 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت کنارک
13254 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت سراوان
13261 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت هیرمند
13267 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد/محل خدمت میرجاوه
13268 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد/محل خدمت نصرت آباد
16835 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
13270 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
13272 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
16836 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
16838 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13274 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13275 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16839 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16842 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخـاب استان
13276 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پـذیرش بـه انتخـاب استان
16843 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پـذیرش بـه انتخـاب استان
16846 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
13277 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13278 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16847 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13279 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بومی استانی (عشایری فارس) /محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
13280 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بومی استانی (عشایری فارس) /محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16851 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بومی استانی (عشایری فارس) /محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16853 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13285 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13286 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16854 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16857 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13287 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13289 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16858 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13394 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بهمئی/محل خدمت بهمئی
13395 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت دنا
13396 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
13397 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت لوداب
13398 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت مارگون
13399 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت یاسوج
13403 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت چاروسا
13404 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت چرام
13405 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت (کهکیلویه)
13406 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت دیشموک
13407 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت لنده
13410 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گچساران، باشت/محل خدمت باشت
13411 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گچساران، باشت/محل خدمت گچساران
13530 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بستک/محل خدمت بستک
13531 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بستک/محل خدمت جناح
13538 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 1 بندرعباس
13539 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 2 بندرعباس
13540 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت فین و سیاهو
13551 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
13552 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت بیابان سیریک
13558 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خمیر/محل خدمت خمیر
13563 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت شهاب
13570 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت سندرک
13571 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش فیزیک با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 6
17462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17547 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17601 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
25922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17682 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17685 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17732 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17733 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17734 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17735 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17738 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17739 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17740 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17741 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17742 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17743 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 6
17839 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17840 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 6
26140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 6
26141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
17990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی با آزمون زن 6
26342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
26347 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
17339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27133 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27148 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
24564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 10
24565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 5
24566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
19320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
24580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
24587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون هردو 5
19350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری با آزمون هردو 5
19279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5