دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10196 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار و کاربردها با آزمون هردو 45
10197 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10198 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10199 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک با آزمون هردو 45
10200 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی با آزمون هردو 45
10201 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 105
10202 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 30
10203 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10204 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
10205 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن با آزمون هردو 60
10206 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 30
10207 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
10208 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
22630 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 4
22631 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 4
22632 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
11552 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11553 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی با آزمون هردو 32
11554 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی با آزمون هردو 55
11555 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 32
11556 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 32
11557 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر با آزمون هردو 32
11558 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 32
11559 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی با آزمون هردو 32
11560 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 32
11561 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 32
11562 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 65
11563 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 32
11564 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک با آزمون هردو 32
11565 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 32
11566 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا با آزمون هردو 32
11567 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی با آزمون هردو 25
11568 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 25
11569 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 25
11570 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر با آزمون هردو 25
11571 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
11572 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
11573 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11574 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 25
11575 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
11576 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 25
11577 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
11578 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 25
11579 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا با آزمون هردو 25
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16863 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت آبیک
16864 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت البرز
16865 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 1
16867 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت البرز
16868 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت آبیک
16869 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 1
16870 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 2
16879 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت آوج
16880 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت بویین زهرا
16881 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت تاکستان
16883 روزانه پردیس بنت الهدی صدر قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت شال
16886 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت آوج
16887 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت بویین زهرا
16888 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت تاکستان
16889 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت خرمدشت
16890 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت شال
16891 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت ضیاءآباد
16892 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت اسفرورین
16908 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی قزوین، البرز/محل خدمت طارم سفلی
16909 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی قزوین، البرز/محل خدمت رودبارالموت
16910 روزانه پردیس شهید رجایی قزوین قزوین آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی قزوین/ مخصوص داوطلبان بومی قزوین، البرز/محل خدمت رودبارشهرستان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 60
17382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
17386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
25679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
25680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی با آزمون هردو 6
25681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
17577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
25879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
17618 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17619 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
25897 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
25898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
17634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17673 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17677 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25955 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
17744 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25956 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 14
25957 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25958 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25959 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25960 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
27606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17873 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17874 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17875 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17876 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17930 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
26099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
26100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
26102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
26103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مالی با آزمون هردو 6
26104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
26184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
26186 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26187 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین کاردانی امور دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26190 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26191 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 60
18190 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
18191 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18199 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26294 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
18200 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18201 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18202 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26298 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
26299 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
18215 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26300 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26307 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26308 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
26335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
26336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت بیمه با آزمون هردو 6
18270 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18271 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18272 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18273 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18274 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18275 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
18276 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
26340 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
18277 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18278 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18279 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
18337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین ایمنی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18340 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مهندسی نساجی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 6
26429 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
18352 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18353 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26430 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26447 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 10
18374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26448 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18445 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 60
26496 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26497 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
18446 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18447 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18448 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26498 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین قزوین مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی با آزمون هردو 6
26561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26562 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27130 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی با آزمون مرد 5 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محلتحصیلاسفرورین) قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
24709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان (محلتحصیلاسفرورین) قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 5
24727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 10
24728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5