دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22658 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون هردو 3 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22659 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22660 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 3 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
22661 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون هردو 3 رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
10919 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم فیزیک مهندسی با آزمون هردو 35
10920 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی انرژی با آزمون هردو 35
10921 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی برق با آزمون هردو 100
10922 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی پلیمر با آزمون هردو 40
10923 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
10924 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10925 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10926 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی مکانیک با آزمون هردو 50
22888 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22889 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11082 روزانه دانشگاه قم قم آمار و کاربردها با آزمون هردو 105
11083 روزانه دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 155
11084 روزانه دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر با آزمون زن 60
11085 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک با آزمون هردو 130
11086 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی برق با آزمون هردو 80
11087 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی شیمی با آزمون مرد 45
11088 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی صنایع با آزمون مرد 70
11089 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی عمران با آزمون هردو 80
11090 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 80
11091 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری با آزمون هردو 40
11092 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک با آزمون مرد 80
22918 روزانه دانشگاه قم قم علوم اقتصادی با آزمون هردو 19
22919 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری با آزمون هردو 8
22920 روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی با آزمون هردو 25
22921 روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 10
22922 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
22923 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 10
23069 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 4
23070 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 4
23071 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 4
23072 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
23073 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 4
23074 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 4
23075 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 4
23076 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
23106 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
23107 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
23108 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و کلام صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16911 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 1 قم
16912 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 2 قم
16913 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 3 قم
16914 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 4 قم
16915 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت کهک
16916 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت جعفرآباد
16917 روزانه پردیس آیت اله طالقانی قم قم آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس آیتاله طالقانی قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت خلجستان
16918 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 1 قم
16919 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 2 قم
16920 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 3 قم
16921 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت ناحیه 4 قم
16922 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت کهک
16923 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت جعفرآباد
16924 روزانه پردیس حضرت معصومه(س) قم قم آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس حضرت معصومه(س) قم/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت خلجستان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25643 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم شیعه شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
25718 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20 دوره مجازی
25719 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 دوره مجازی
25722 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 14 محل تحصیل واحد قم
25723 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6 محل تحصیل واحد قم
25747 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25757 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25758 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25759 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25760 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
25805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری با آزمون هردو 6
17842 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17843 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17844 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم شیعه شناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
18077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی عمران با آزمون هردو 60
26229 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری با آزمون هردو 6
26230 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 6
18078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 140
18083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26231 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26232 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40 محل تحصیل واحد برادران
18149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی زن 40 محل تحصیل واحد خواهران
26262 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
26263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6 محل تحصیل واحد برادران
26264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4 محل تحصیل واحد برادران
26265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل واحد خواهران
26266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6 محل تحصیل واحد خواهران
26267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4 محل تحصیل واحد خواهران
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری با آزمون هردو 5
24759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی با آزمون هردو 10
24760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
24761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
24763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
19405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5