دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان لرستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 70
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون هردو 68
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 66
10005 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
10006 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 48
10007 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 68
22551 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 8
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 20
10009 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون هردو 18
10010 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 18
10011 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 18
10012 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 6
10013 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 18
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
10014 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11214 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 45
11215 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
11216 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 45
11217 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11218 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک با آزمون هردو 45
11219 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق با آزمون هردو 70
11220 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر با آزمون هردو 30
11221 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 30
11222 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 40
11223 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
11224 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن با آزمون هردو 80
11225 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
22974 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22975 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22976 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 9
22977 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
11226 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 15
11227 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
11228 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 30
11229 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22979 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 3
22980 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
11230 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11231 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11232 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22981 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 5
11233 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11234 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 80
22982 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 5
22983 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 4
22984 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 4
22985 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 2
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 2
11235 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 40
22987 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 5
11236 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
22988 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 4
22989 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 4
22990 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 4
22991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 2
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 2
22993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 2
11237 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12771 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
12776 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
12779 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
12781 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16115 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
16116 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگودرز، ازنا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
16119 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشـگان/محـل خـدمت کوهدشـت، طرحـان، کوهنـانی، پلـدختر، معمـولان، رومشگان
16120 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشـگان/محـل خـدمت کوهدشـت، طرحـان، کوهنـانی، پلـدختر، معمـولان، رومشگان
16128 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
16129 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
16134 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
16139 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17475 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18223 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18224 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26314 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26317 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27156 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری با آزمون هردو 5
25181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 5
25182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حسابداری با آزمون هردو 5
25173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 5
19626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5