دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان مازندران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10263 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 35
10264 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10265 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 35
10266 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 15
10267 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 15
10268 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
10708 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد محمودآباد مازندران) مازندران مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 25
10937 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10938 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون هردو 45
10939 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 80
10940 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10941 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 70
10942 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10943 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10944 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10945 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 15
10946 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 65
10947 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10948 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 30
10949 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10950 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 60
10951 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15
10952 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10953 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
10954 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10955 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10956 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10957 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10958 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 15
10959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
10987 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 50
10988 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 90
10989 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 70
10990 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
10991 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10992 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
10993 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 20
10994 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 30
10995 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10996 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10997 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 12
10998 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10999 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
11000 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11006 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11007 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11008 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22858 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
11009 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
11010 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 10
11011 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 10
22859 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2
22866 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22867 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11238 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11239 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40
11240 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
11241 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک با آزمون هردو 75
11242 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 25
11243 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15
11244 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
11245 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 25
11246 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
11247 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 13
11248 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
22994 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22995 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
22996 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 3
22997 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 3
22998 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22999 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
11249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11250 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
11251 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 25
11252 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15
11253 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
11254 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11255 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
11256 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 13
11257 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23002 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 3
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 3
23005 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
23006 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23007 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
11258 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11259 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 75
23008 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23009 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16140 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت آمل
16151 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت محمود آباد
16152 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت بابلسر
16166 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت آمل
16168 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت چمستان
16180 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت محمود آباد
16181 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت بابلسر
16183 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی آمل، بلده، لاریجان، محمودآباد، چمستان، بابلسر، فریدون کنار، نور/محل خدمت نور
16190 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خدمت قـائم شهر
16196 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت جویبار
16270 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خدمت بابل
16271 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبـار، سـوادکوه، شیرگاه/محـل خـدمت بندپی شرقی
16275 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خـدمت قائم شهر
16284 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خـدمت جویبار
16311 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خـدمت بابل
16322 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی بابل، بندپی شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، قائم شهر، کیاکلا، جویبار، سوادکوه، شیرگاه/محل خـدمت بندپی شرقی
16324 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر
16326 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
16339 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنکابن
16342 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت نوشهر
16362 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت چالوس
16364 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی نوشهر، کجور، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد/محل خدمت تنکابن
16385 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 1
16401 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 2
16403 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نکاء
16404 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس دکتر شریعتی ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
16412 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 1
16419 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت ساری ناحیه 2
16435 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت میاندرود
16440 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت نکاء
16441 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت بهشهر
16444 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری/ مخصوص داوطلبان بومی ساری، دودانگه، چهاردانگه، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه/محل خدمت گلوگاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17390 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17391 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 60
25683 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری با آزمون هردو 10
25684 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17392 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17393 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17394 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17395 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17396 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17397 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17398 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17399 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17400 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25685 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25686 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25687 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25688 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25689 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25700 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17426 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17427 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17428 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17429 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17430 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17431 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17432 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17433 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25701 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25702 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25703 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25704 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17451 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
17452 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 60
17453 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17454 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17455 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17456 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17457 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25764 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25766 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25767 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17487 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17488 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25797 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17491 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17496 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17497 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25798 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25799 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17530 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17531 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17532 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25810 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25811 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25812 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25813 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25814 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25815 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی آمار صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
17671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25926 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25927 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25929 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17689 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17690 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17691 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17692 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17694 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17695 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17714 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17715 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17716 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25939 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25940 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17745 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17746 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17747 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25961 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25962 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17748 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17749 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17750 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17751 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17752 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25963 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25964 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25965 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17753 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17754 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17755 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17756 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17757 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17758 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17759 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17760 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25966 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آمار و سنجش آموزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26051 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26052 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26053 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26054 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26055 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17928 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17968 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17969 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17970 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17971 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17972 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17999 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 14
26146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18006 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18043 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18044 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
26177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
27604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26280 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26281 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18186 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18187 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26289 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18205 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18206 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18207 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18208 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردانی آمار صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26295 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18238 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18239 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18240 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18241 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18242 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18243 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18244 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18245 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18246 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18247 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18248 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18301 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18302 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26358 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26359 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26360 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18354 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18355 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18356 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18357 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18370 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
26481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17315 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17316 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17327 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17328 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17329 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17330 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 10
19655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون هردو 5
25262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی با آزمون هردو 10
19677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5