دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان مرکزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 90
10020 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 50
10022 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
10023 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون هردو 50
10024 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 30
10025 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 50
10026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
10027 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10028 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10029 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10030 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10031 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 50
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 4
22559 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 12
10032 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 10
10033 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10034 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10035 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
10036 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10037 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10038 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 1
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10284 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون هردو 90
10285 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 50
10286 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 50
10287 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 50
10288 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 50
10289 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 50
10290 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون هردو 15
10291 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10292 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 10
10293 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10294 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10295 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 10
10296 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
10297 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
10709 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون هردو 90
10710 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 35
10711 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10712 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی معدن با آزمون هردو 50
10713 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 120
10714 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 30
22872 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22873 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
11599 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع با آزمون مرد 45
11600 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران با آزمون مرد 45
11601 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 45
11602 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 45
11603 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع با آزمون مرد 30
11604 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران با آزمون مرد 30
11605 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 30
11606 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
11607 روزانه مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 45
11608 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 30
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16445 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
16453 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی استانی/محل خدمت ساوه
16459 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
16468 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت آشتیان
16469 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت تفرش
16470 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، خنداب/محل خدمت خنداب
16471 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی استانی/محل خدمت ساوه
16472 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، اشتیان، تفرش، فراهان/محل خدمت فراهان
16479 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی کمیجان، اراک/محل خدمت کمیجان
16495 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
16496 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
16497 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
16506 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت محلات
16507 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت دلیجان
16508 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
16533 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
16538 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت نوبران
16539 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
16550 روزانه پردیس زینب کبری(س) اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینب کبری(س) اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
16559 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت سربند
16560 روزانه پردیس شهید باهنر اراک مرکزی آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید باهنر اراک/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25755 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25756 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17608 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری با آزمون هردو 6
26018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 6
26019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17898 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17899 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17900 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17901 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17902 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17904 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26348 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 6
18282 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18283 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18284 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18288 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18305 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18306 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18307 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26381 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26382 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26383 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26384 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
26385 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
18464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی آمار صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اراک مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26526 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26527 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد اشتیان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد قورچی باشی (چهارچشمه) مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی حسابداری با آزمون هردو 5
25328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 5
25329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
25330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
19721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
19729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80