دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10158 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار و کاربردها با آزمون هردو 50
10159 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10160 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10161 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک با آزمون هردو 100
10162 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق با آزمون هردو 50
10163 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع با آزمون هردو 35
10164 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران با آزمون هردو 40
10165 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
10166 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10167 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری با آزمون هردو 35
10168 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 75
10169 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10170 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 30
22615 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22616 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 5
22617 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
22618 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
10171 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع با آزمون مرد 50 امکان انتقال از دانشکده فنی تویسرکان به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
10172 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 60 امکان انتقال از دانشکده فنی تویسرکان به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
10173 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 40 امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
10174 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی عمران با آزمون مرد 50 امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22619 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 5 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22620 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 5 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22621 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 5 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
22622 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 5 امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
10539 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 100
10540 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 50
22738 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22739 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 10
10541 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10542 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22740 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22741 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10960 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون هردو 80
10961 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 70
10962 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون هردو 70
10963 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 80
10964 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 80
10965 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 70
10966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 30
10968 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10969 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10970 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 20
10971 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 30
22896 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22897 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11286 روزانه دانشگاه ملایر همدان آمار و کاربردها با آزمون هردو 70
11287 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک با آزمون هردو 80
11288 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون هردو 60
11289 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11290 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11291 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11292 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 45
11293 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری با آزمون هردو 50
11294 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
11295 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
23018 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 4
23019 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
11296 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11297 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11298 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 15
11299 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11300 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
11301 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11302 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11303 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11478 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع با آزمون زن 40
23079 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی با آزمون زن 8
11479 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع با آزمون زن 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12755 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه صنعتی همدان
12761 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16599 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16605 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16606 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16622 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16629 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16630 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16849 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
16852 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
16855 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16859 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16860 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت لالجین
16872 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16873 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16895 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
16897 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
16898 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16899 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16925 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16926 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16927 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16937 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16941 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16945 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16949 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16953 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16983 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی فامنین/محل خدمت فامنین
16984 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا
16985 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25847 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25848 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25849 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25850 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25851 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25858 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17627 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
17828 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17829 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17830 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17831 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18262 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
26464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 6
18388 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
25501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 5
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
25526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
25527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
25528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
19811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی نفت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
25533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
19824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
25553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
25554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
25557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5