دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان کردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11121 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 45
11122 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11123 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک با آزمون هردو 45
11124 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون هردو 120
11125 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
11126 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 45
11127 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 70
11128 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون هردو 40
11129 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11130 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11131 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن با آزمون هردو 60
11132 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون هردو 35
11133 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 70
11134 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22930 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22931 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22932 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22933 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 4
22934 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22935 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 9
22936 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 4 ویژه اهل سنت
22937 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
11135 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11136 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11137 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 20
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22939 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 4
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 4
11138 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
22941 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
11139 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
11140 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12734 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12735 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12736 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12737 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12738 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12739 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12740 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12741 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12742 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12743 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12744 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج
12749 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 3 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه کردستان - سنندج
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16935 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16936 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
16939 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
16940 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
16943 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
16944 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
16947 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
16948 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
16951 روزانه پردیس بنت الهدی صدر سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
16952 روزانه پردیس شهید مدرس سنندج کردستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس سنندج/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25734 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25735 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
25736 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 4 تحصیل رایگان
17621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
17772 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17773 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17774 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17775 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17776 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18308 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - سنندج کردستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18309 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18310 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18311 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27154 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27416 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بیجار دیواندره مح ل خدمت بیجار دیواندره کرانی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 5
24786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 5
19417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19438 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5