دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در استان کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10341 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10342 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10343 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10344 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
10345 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22662 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10346 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 10
10347 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10348 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10349 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22663 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10350 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10351 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10352 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22665 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
10604 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها با آزمون هردو 50
10605 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10606 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 50
10607 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10608 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون هردو 35
10609 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
10610 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون هردو 25
10611 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 80
10612 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10613 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10614 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10615 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 70
10616 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون هردو 60
10617 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون هردو 24
10618 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10619 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10620 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 40
22762 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22763 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
22764 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 3
22765 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 3
22766 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22767 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22768 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
10621 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10622 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10623 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون هردو 15
10624 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10625 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون هردو 10
10626 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10627 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10628 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10629 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10630 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10631 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون هردو 20
10632 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون هردو 24
10633 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10634 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 15
10635 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 40
22769 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22770 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 1
22771 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 2
22772 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
22773 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
10636 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10637 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22774 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22776 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22777 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 4
22778 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
22779 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22780 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 10
22781 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 10
10848 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 60
10849 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک با آزمون هردو 60
10850 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 120
10851 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 60
10852 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 60
10853 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 120
10854 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 120
10855 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 60
10856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 30
10857 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10858 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10859 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10860 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
10861 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
10862 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
10863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10864 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11345 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11346 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11347 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک با آزمون هردو 50
11348 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
11349 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 45
11350 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 45
11351 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 45
11352 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 60
11353 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن با آزمون هردو 60
11354 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 45
23029 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 4
23030 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 4
23031 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 10
23032 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
23033 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
11355 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
23034 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
23035 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 2
11356 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11357 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23036 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 4
11358 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11359 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11360 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11361 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11474 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن با آزمون هردو 50
11475 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11476 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11477 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23080 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 5
23081 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 1
11480 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11481 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی با آزمون هردو 45
11482 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 40
11483 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 45
11484 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11485 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
23083 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
23084 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
23085 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 4
11486 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11487 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11488 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11489 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
23086 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
23087 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
23088 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
11490 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
11491 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
11492 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23089 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
11493 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11494 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11495 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11496 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11497 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23090 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12731 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون هردو 11 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه شهید باهنر - کرمان
12866 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم
12867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان مجتمع آموزش عالی بم - پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13219 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت دلگان
13220 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت راسک
13221 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت سرباز
13232 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت بم پشت
13233 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت خاش
13234 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت دشتیاری
13235 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت قصرقند
13236 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت کنارک
13237 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت سراوان
13256 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت هامون
13257 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت زهک
13263 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد/محل خدمت نصرت آباد
13264 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد/محل خدمت عشایر
13325 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت بردسیر
13326 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت رابر
13327 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
16956 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت ارزوئیه
16957 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت بردسیر
16959 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
16960 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت ارزوئیه
16963 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
13329 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابـر، سیرجان، جیرفـت، رودبـار، عنبرآبـاد، فاریاب، قلعـه گـنج، منوجان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16967 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابـر، سیرجان، جیرفـت، رودبـار، عنبرآبـاد، فاریاب، قلعـه گـنج، منوجان، کهنوج، بم، ریگان، فهرج/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16968 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان، جیرفت، رودبار، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گنج، منوجـان، کهنـوج، بـم، ریگان، فهرج/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
13331 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
13332 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
13333 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
16969 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
16971 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
16973 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت نرماشیر
16974 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
13334 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
13335 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
16976 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
16978 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت نرماشیر
16980 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
13340 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
13341 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت کهنوج
13342 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت جیرفت
13343 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت فاریاب
13344 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت منوجان
16989 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت کهنوج
16990 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت منوجان
16991 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
16992 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت عنبرآباد
16993 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت فاریاب
16994 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت رودبار
16995 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت جیرفت
13345 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
13346 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت کهنوج
16996 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت کهنوج
16997 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت رودبار
16998 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت منوجان
16999 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت قلعه گنج
17000 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت عنبرآباد
17001 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت فاریاب
17002 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوجف منوجان/محل خدمت جیرفت
13351 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت کوهبنان
13352 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت شهربابک
13353 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
13354 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
17012 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
17013 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت راور
17014 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
13355 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت کوهبنان
13356 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
13357 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
17019 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
17020 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
13529 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بستک/محل خدمت بستک
13532 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 1 بندرعباس
13533 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 2 بندرعباس
13534 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت فین و سیاهو
13535 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ابوموسی
13544 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
13545 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
13548 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی پارسیان/محل خدمت پارسیان
13549 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت بیابان سیریک
13550 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
13555 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی حاجی آباد/محل خدمت حاجی آباد
13557 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی خمیر/محل خدمت خمیر
13559 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رودان/محل خدمت رودان
13560 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی رودان/محل خدمت رودخانه
13561 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت شهاب
13562 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت قشم
13566 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
13567 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
13568 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
13569 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت سندرک
13588 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
13589 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
13590 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
13591 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
13592 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
13593 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
13594 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
13595 روزانه پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
13596 روزانه پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش ریاضی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر کرمان/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17642 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17787 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17789 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17790 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
26115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان (ویژه خواهران) کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 6
18154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18158 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18159 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18182 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26285 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26286 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26287 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18303 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 59
18304 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 99
26366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26368 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26369 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26370 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26371 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26372 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26373 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18332 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18333 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18334 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
18361 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18362 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18363 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18364 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18365 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
26442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26445 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26491 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مفاخر - رفسنجان کرمان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26510 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26512 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26513 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26514 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26515 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26516 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
18458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان مهندسی نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آوران - کرمان کرمان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18475 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نگین - جیرفت کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27159 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27234 فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19441 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
19454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 5
24857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 5
24858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
24859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
19462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی پلیمر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی شیمی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
19474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
24913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کشکوییه کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کوهبنان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد گلباف کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19481 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19482 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19489 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
19493 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
19495 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19496 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
19497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5