دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پيام نور مركز ايلام        آمار دانشجويان شاغل به تحصيل رسمي به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي: ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-83 زنمردزنمرد 1حسابداریحسابداری-کارشناسی193199158208 2مدیریتمدیریت بازرگانیبازرگانیکارشناسی152163154131 3آمارآمار-کارشناسی86608789 4شیمیشیمیکاربردیکارشناسی47373017 5تربیت بدنیتربیت بدنیدبیریکارشناسی120289123 6زیست‏ شناسیزیست‏ شناسیعمومیکارشناسی1805114540 7علوم اجتماعیعلوم اجتماعیپژوهشگریکارشناسی228155202145 8ادبیات فارسیادبیات فارسیمحضکارشناسی2257519285 9حقوقحقوق-کارشناسی2059113373 10ریاضیریاضیکاربردیکارشناسی13194135115 11کامپیوترکامپیوتر-کارشناسی881108471 12زبان انگلیسیزبان انگلیسیمترجمیکارشناسی1076111168 13جغرافیاجغرافیاشهریکارشناسی282130286163 14علوم تربیتیعلوم تربیتیبرنامه‏ ریزی آموزشیکارشناسی81152 15مهندسیمعماری-کارشناسی271-- 16مدیریتمدیریتدولتیکارشناسی2224       نشانی : ایلام- چهار راه پیام نور- دانشگاه پیام نور- ستاد استان تلفن: 32221052-084
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
18821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
23703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
23704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5