دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دسته تعهد خدمت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12508 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12509 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12510 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12511 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12512 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12513 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان غربی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12514 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل وانتقال- دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
12515 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل و انتقال-دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
12516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی کاشان
12518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12519 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی کاشان
12521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
27602 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 34 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل
12524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای استان ایلام
12525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12527 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12533 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12534 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای ارائه خدمت در مناطق تحت پوشش دانشگاه علـوم پزشکی شهر کرد
12535 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12536 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12537 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت به میزان سه برابر طول دوره تحصیل در استان خراسان جنوبی
12538 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خراسان جنوبی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12539 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
12540 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی گناباد
12541 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12542 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12543 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12545 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12547 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی اسفراین
12548 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
12549 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی تربت حیدریه
12550 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی گناباد
12551 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سبزوار
12552 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی نیشابور
12553 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خراسان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی اسفراین در منطقه بام و صفی آباد
12555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهدخدمت سه برابرطول دوره تحصیل درمناطق محروم استان
12556 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی اسفراین در منطقه بام وصفی آباد
12557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دارای تعهدخدمت سه برابرطول دوره تحصیل درمناطق محروم استان
12590 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12594 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12596 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در مناطق مـورد نیاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مرکز زاهدان
12597 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (موسسه آموزش عالی سلامت خاش) - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در منـاطق مـورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان
12599 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (موسسه آموزش عالی سلامت خاش) - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در منـاطق مـورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان
12601 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون هردو 36 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در مناطق مـورد نیاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مرکز زاهدان
12602 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون هردو 40 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر - محدودیت در نقل و انتقال -با اخذ تعهد دوبرابر مدت تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علـوم پزشکی ایرانشهر
12609 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 12 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در مناطق مـورد نیاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مرکز زاهدان
12610 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 25 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر - محدودیت در نقل و انتقال- با اخذ تعهد دو برابر مدت تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علـوم پزشکی ایرانشهر
12611 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون هردو 11 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در مناطق مـورد نیاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مرکز زاهدان
12558 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12559 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - (مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان)- ممنوعیت نقل و انتقال
12560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12561 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12562 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی دزفول - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی دزفول
12563 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12564 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
12565 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12566 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12567 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
12568 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت سه برابر طـول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی بهبهان
12569 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت رامهرمز) - دارای خوابگاه
12570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت مسجدسلیمان) - دارای خوابگاه
12571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای خوابگـاه-عرصـه آموزشی بـر اسـاس تفـاهم نامـه هـای موضـوع بخشـنامه شـماره 953/005 مورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.
12572 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (دانشکده پرستاری بستان) - دارای خوابگاه
12574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول مدت تحصیل
12576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12577 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سمنان
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی شاهرود-شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحت پوشش دانشـگاه علوم پزشکی شاهرود
12580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی سمنان
12581 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی شاهرود
12582 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضوع بخشـنامه شـماره 953/005 مـورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
12583 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامه های موضوع بخشـنامه شـماره 953/005 مـورخ 41/4/5931 که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بود.
12584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
12585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
12586 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
12587 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل
12588 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل
12589 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل
12592 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12593 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در مناطق مذکور
12595 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی گراش
12613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در محـدوده تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12616 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12617 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی گراش
12619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12620 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12622 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان قم دانشگاه علوم پزشکی قم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12624 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12627 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 13 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل-ممنوعیت نقل و انتقال
12631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی بم - ممنوعیت نقل و انتقال - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -دارای تعهد خدمت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی - تعهد خدمت بر اساس مصوبات مربوط
12634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
12636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
11268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی رفسنجان
12639 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12640 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
12637 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
11579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جیرفت
12641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
12642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 5 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دارای تعهد خدمت
12643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12644 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12646 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12647 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی یاسوج
12648 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12649 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون هردو 14 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده پزشکی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12654 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی بابل - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی اراک
12663 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12664 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان مرکزی دانشکده علوم پزشکی خمین - فاقد خوابگاه
12665 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون هردو 18 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12666 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12667 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12668 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 12 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان که مابین دانشگاه و بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است ، خواهد بـود.تعهـد خـدمت محضـری سـه برابـر دوره
12677 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه
12678 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل -عدم تعهد واگذاری خوابگاه
12679 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل - عدم تعهد واگذاری خوابگاه