دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25989 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25990 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25991 روزانه دانشگاه تهران تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25992 روزانه دانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25993 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25994 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25995 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25996 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25997 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25998 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25999 روزانه دانشگاه تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26000 روزانه دانشگاه هنر تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26001 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26002 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26003 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26004 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26005 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26006 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26007 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم تولید سیما آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
26008 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم تولید سیما آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26009 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26010 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26011 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26012 روزانه دانشگاه هنر تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26013 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
26014 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26015 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26016 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26017 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26018 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26019 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26020 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26021 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26022 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26023 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26024 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26025 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26026 روزانه دانشگاه هنر تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26027 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26029 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26030 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نمایشی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26031 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نمایشی آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26032 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مستند آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26033 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مستند آموزشي پژوهشي مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26034 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26035 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26036 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مستند آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26037 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران آموزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26038 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نویسندگی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26039 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نویسندگی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26040 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران سردبیری و تهیه کنندگی آموزشي پژوهشي مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
26041 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران سردبیری و تهیه کنندگی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
26042 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران نویسندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26043 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران سردبیری و تهیه کنندگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه