دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مدیریت

1 - مدیریت بازرگانی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14885 1 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی زن / مرد 7 .
14892 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
14957 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی زن / مرد 2 محل تحصیل تهران
14961 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
15007 1 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی زن / مرد 1
15176 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی زن / مرد 20
15179 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم آموزان افلاک - پلدختر لرستان لرستان بازاریابی زن / مرد 20
14910 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 5 .
14911 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 4 فاقد خوابگاه.
14975 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 2 محل تحصیل تهران
14917 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم تجارت الکترونیکی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
14980 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم تجارت الکترونیکی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
14925 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
14932 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک زن / مرد 6
14988 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 2 محل تحصیل تهران
14993 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک زن / مرد 2
14943 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کار آفرینی زن / مرد 6
14948 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل کار آفرینی زن / مرد 10
15002 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل کار آفرینی زن / مرد 5
15006 1 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی زن / مرد 30 آموزش محور
14894 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 5
14897 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 6
14914 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 5
14930 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 5
14931 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 6
14919 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 6
14955 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی زن / مرد 3 .
14986 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
14963 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 1
14977 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 1
14964 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 4
14991 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 1
14992 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 4
14982 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 4
14887 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
14912 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
14927 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
14882 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی زن 9 فقط زن
14952 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی زن 4 فقط زن
14881 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی زن / مرد 3
14896 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
14951 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی زن / مرد 3
14884 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی زن / مرد 4
14903 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی زن / مرد 5
14909 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی زن / مرد 4
14901 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی زن / مرد 10
14907 1 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی زن / مرد 6
14913 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
14915 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی زن / مرد 4
14968 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی زن / مرد 1
14936 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک زن / مرد 10
14889 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی زن / مرد 16
14976 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
15009 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی زن / مرد 7 .
15026 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک زن / مرد 7
14895 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی زن / مرد 11
14929 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
14888 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی زن / مرد 5
14886 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی زن / مرد 8
14890 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی زن / مرد 15
14978 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی زن / مرد 1
14944 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کار آفرینی زن / مرد 13
14923 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک زن / مرد 5 .
14928 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک زن / مرد 10
14893 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی زن / مرد 6
14954 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی زن / مرد 2
14974 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی زن / مرد 2
14926 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
14904 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی زن / مرد 10
14945 1 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی مرد 10 فقط مرد
14946 1 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14898 1 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14899 1 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی مرد 10 فقط مرد.
14966 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی زن / مرد 5
14900 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی زن / مرد 9 .
14947 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی زن / مرد 6
14935 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک زن / مرد 4
14972 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی زن / مرد 2
14990 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
14920 1 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی مرد 10 فقط مرد
14921 1 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14902 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی زن / مرد 8
14880 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی زن / مرد 5
14940 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی زن / مرد 5 .
14908 1 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی زن 8 فقط زن
15034 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی زن / مرد 8
15023 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14916 1 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی زن 8 فقط زن
14906 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی زن / مرد 10 .
14938 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک زن / مرد 10
14956 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی زن / مرد 8
14933 1 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک مرد 10 فقط مرد
14934 1 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک زن 11 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14905 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی زن / مرد 20
14883 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی زن / مرد 15 .
14937 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
15014 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14987 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک زن / مرد 5
14995 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک زن / مرد 5
15052 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15107 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران بازاریابی مرد 20 فقط مرد
15165 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازاریابی زن 15 فقط زن
15098 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 20
14891 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی زن / مرد 12
14922 1 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی زن 8 فقط زن
14959 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی زن / مرد 10
14939 1 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک زن 8 فقط زن
14962 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی زن / مرد 6
14924 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک زن / مرد 15 .
14942 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی زن / مرد 15
14984 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک زن / مرد 2 .
14941 1 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی زن 8 فقط زن
14949 1 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی زن 8 فقط زن
14998 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی زن / مرد 2 .
14950 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی زن / مرد 2
14958 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی زن / مرد 2
15005 1 مجازی دانشگاه تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 25 آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
15186 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 20
14918 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی زن / مرد 12
14989 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک زن / مرد 2
14971 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی زن / مرد 2 .
14996 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک زن / مرد 2
15062 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
15072 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
15035 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی زن / مرد 8
14970 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی زن / مرد 5
15029 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15010 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15012 1 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15033 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی زن / مرد 8
14953 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی زن / مرد 5 .
15021 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15020 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 8 .
14965 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی زن / مرد 2 .
14994 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک زن / مرد 1
15001 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی زن / مرد 1
15082 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی زن / مرد 8
14967 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی زن / مرد 8
15053 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15050 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
14969 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی زن / مرد 5
15038 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی زن / مرد 8
15091 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کار آفرینی زن / مرد 8
15028 1 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15027 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15000 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی زن / مرد 5
14985 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک زن / مرد 5 .
14960 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی زن / مرد 6
15063 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
15061 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
14983 1 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی زن 8 فقط زن
15083 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی زن / مرد 8
14999 1 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی زن 8 فقط زن
15074 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
15071 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
15037 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی زن / مرد 8
15056 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15031 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی زن / مرد 8
15081 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی زن / مرد 8
15207 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازرگانی بین المللی زن 15 فقط زن
15073 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک زن / مرد 20
15092 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کار آفرینی زن / مرد 8
15090 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی زن / مرد 8
14979 1 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی زن 8 فقط زن
14973 1 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی زن 8 فقط زن
14981 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی زن / مرد 6
15041 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی زن / مرد 8
14997 1 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک زن 8 فقط زن
15059 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15008 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15064 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
15183 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی زن / مرد 20
15048 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی زن / مرد 8
15251 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت استراتژیک زن 15 فقط زن
15086 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی زن / مرد 8
15054 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15049 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15032 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی زن / مرد 20
15044 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی زن / مرد 8
15103 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15003 1 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی زن 8 فقط زن
15051 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین المللی زن / مرد 20
15019 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
15095 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی زن / مرد 8
15237 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15017 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15060 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
15067 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
15057 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی زن / مرد 8
15070 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
15043 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی زن / مرد 20
15100 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
15077 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک زن / مرد 8
15022 1 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15080 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی زن / مرد 8
15208 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازرگانی بین المللی مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15166 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازاریابی مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15069 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
15040 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی زن / مرد 20
15039 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی زن / مرد 8