دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27161 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10009 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی با آزمون هردو 40
10010 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق با آزمون هردو 35
10011 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 40
10012 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 35
10013 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 40
22553 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22554 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون هردو 21
22555 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 21
22556 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 21
10014 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10024 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون هردو 25
10025 روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 25
10026 روزانه دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 25
10030 روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 25 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
22562 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 15
22564 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 15
22565 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
10027 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون هردو 5
10028 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 5
10029 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 5
10031 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 5 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 2
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
22569 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 18
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 6
22898 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22899 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
10617 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 35
10618 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10619 روزانه دانشگاه یزد یزد تاریخ با آزمون هردو 40
10620 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا با آزمون هردو 80
10621 روزانه دانشگاه یزد یزد حقوق با آزمون هردو 70
10622 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 40
10623 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10624 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم تربیتی با آزمون هردو 45
10625 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی با آزمون هردو 40
10626 روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
10627 روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی با آزمون هردو 40
10628 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون هردو 40
23057 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
23058 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 24
23059 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 24
23060 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 27
23062 روزانه دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 24
23063 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 24
23064 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
23065 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی با آزمون هردو 24
10629 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حقوق با آزمون هردو 40
23066 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون هردو 24
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 24
23068 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 24
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12863 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون زن 1 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه اردکان
12830 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
12831 روزانه دانشگاه یزد یزد مددکاری اجتماعی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
12832 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14373 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بیرجند، خوسف، درمیان/محل خدمت بیرجند
14374 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بیرجند، خوسف، درمیان/محل خدمت درمیان
14383 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی سربیشه، نهبندان/محل خدمت نهبندان
14384 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی سربیشه، نهبندان/محل خدمت نهبندان
14395 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی زیرکوه، قاینات/محل خدمت زیرکوه
14402 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بشرویه، طبس، دستگردان/محل خدمت طبس
14416 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تربیت جام، سرخس/محل خدمت صالح آباد
14432 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تربت حیدریه، خواف، رشتخوار، زاوه/محل خدمت خواف
14444 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت زاوه
14445 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی زاوه، رشتخوار/محل خدمت رشتخوار
14452 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی سرخس/محل خدمت سرخس
14466 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد، بینالود/محل خدمت احمدآباد
14476 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی نیشابور/محل خدمت میان جلگه
14702 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت ایرانشهر
14703 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت دلگان
14704 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت فنوج
14705 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت دلگان
14706 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت سرباز
14752 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت بنت
14753 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت دشتیاری
14754 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت سراوان
14755 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت کنارک
14756 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشـت/محـل خـدمت سیب و سوران
14757 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت بنت
14758 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت خاش
14759 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی چابهار، کنارک، دشتیاری، نیکشهر، بنت، قصرقند، /محل خدمت دشتیاری
14760 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوک آباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت سراوان
14821 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت زهک
14822 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت زهک
15031 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 3 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
15032 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی ارزوئیه، بافت، بردسیر، رابر، سیرجان/محل خدمت سیرجان
15051 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
15052 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
15053 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
15054 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت نرماشیر
15055 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت فهرج
15056 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت ریگان
15057 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بم، نرماشیر، فهرج، ریگان کرمان/محل خدمت بم
15070 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار
15071 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنج
15072 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان/محل خدمت کهنوج
15073 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان/محل خدمت منوجان
15074 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان/محل خدمت رودبار
15075 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جیرفت، عنبرآباد، رودبار، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان/محل خدمت قلعه گنج
15091 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت زرند
15092 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت راور
15093 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
15094 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت راور
15095 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، انار، شهربابک/محل خدمت رفسنجان
15556 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بستک/محل خدمت جناح
15564 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت فین و سیاهو
15577 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
15578 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت شیب کوه
15579 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
15588 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
15589 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
15599 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی خمیر/محل خدمت خمیر
15609 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت شهاب
15619 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
15694 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
17003 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
17004 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
15705 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
17005 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
17022 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
15714 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
17023 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
17024 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
15727 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 1 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
17025 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 11 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
15728 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 1 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
17026 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
15740 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون مرد 2 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
17027 روزانه پردیس شهید پاک نژاد یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون مرد 20 پردیس شهید پاک نژاد یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
15741 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن 2 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
17028 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد یزد آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 پردیس فاطمة الزهراء(س) یزد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25711 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25712 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25713 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25714 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25715 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25716 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25717 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد یزد
25853 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 36
25854 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25856 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25857 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26056 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 36
17416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد باستان شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26057 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
21220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 30
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 30
21226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان (محل تحصیل عقدا) یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز (محل تحصیل هرات) یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد زارچ یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد مروست یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30