دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10044 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 30
10045 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن 45
10046 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 30
10047 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 45
10048 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی با آزمون زن 35
22592 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 9
22593 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 8
22594 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 18
22595 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 8
22596 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 8
22597 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 8
22598 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی با آزمون زن 48
10167 روزانه دانشگاه تهران تهران دامپزشکی با آزمون هردو 50
10168 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی با آزمون هردو 30
10169 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 15
10170 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 15
10171 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 15
10172 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری با آزمون هردو 15
10173 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض با آزمون هردو 25
10174 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی با آزمون هردو 15
22647 روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی با آزمون هردو 11 برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشـته، اسـتخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
22648 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 18
22649 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 9
22650 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 24
22651 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
22652 روزانه دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22653 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8
22654 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 8
22655 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 8
22656 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 8
10175 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دامپزشکی با آزمون هردو 50
10190 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم باغبانی با آزمون هردو 25
10191 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
10192 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10193 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
22679 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 18 محل تحصیل واحد تهران
22680 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 21 محل تحصیل واحد تهران
22681 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون هردو 8 محل تحصیل واحد تهران
22682 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 8 محل تحصیل واحد تهران
22683 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 8 محل تحصیل واحد تهران
22684 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 11 محل تحصیل واحد تهران
10366 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 30
10367 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری با آزمون هردو 30
22756 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 18
22757 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 14
22758 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 14
22759 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 14
10418 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی با آزمون هردو 25
10419 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 25
10420 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 22
10421 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 20
10422 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری با آزمون هردو 40
10423 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض با آزمون هردو 30
22782 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 18
22783 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 9
22784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
22785 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 24
22786 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 9
22787 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 9
22788 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 9
22789 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون هردو 9
22805 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن 8 دانشجویان عـلاوه بـر واحـدهای تخصصی میبایسـت 22 واحـد حوزوی را نیز بگذرانند.
22806 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 36
22807 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 18
22808 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 8
22819 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری با آزمون هردو 8
22825 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
10502 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون هردو 25
22832 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 20
22833 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 36
22834 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 5
22835 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 9
22836 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 9
22837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
22838 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
22839 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 5
22840 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
22841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
22842 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 3
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
22844 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 8
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 8
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 8
22848 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
22849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 4
22850 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 4
22851 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22852 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 3
22853 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 11
22854 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 9
22855 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 120 ویژه شاغلین ناجا - شرایط در انتهای دفترچه
22856 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 6
22870 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
22871 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 6
23077 روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری با آزمون زن 9
23078 نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری با آزمون زن 9
10881 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی با آزمون هردو 25
10882 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 24
10883 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 20
10884 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 18
23109 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون هردو 8
11004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی با آزمون هردو 192 بصورت شیوه نوین اجرا میشود
11005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 30
11006 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی با آزمون هردو 14
11007 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی با آزمون هردو 18
11008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون هردو 40
11009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون هردو 40
11010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 30
11011 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 17
11012 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 28
11013 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 22
11014 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 16
11015 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 14
11016 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی با آزمون زن 15
11017 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری با آزمون هردو 28
11018 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون هردو 20 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11019 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون هردو 20 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11020 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی با آزمون زن 5
11060 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی با آزمون مرد 80 نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و
11061 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون مرد 15 نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و
11063 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون مرد 50 نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و
11069 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون مرد 8 نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و
11062 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون مرد 7 بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت
11064 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون مرد 10 اسلامی با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب
11065 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 وزارت دفاع با ارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش، ناجا و
11066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 5 وزارت دفاع با ارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش، ناجا و
11070 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5 وزارت دفاع با ارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش، ناجا و
11067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5 وزارت دفاع با ارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش، ناجا و
11068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 7 شاغلین ارتش، ناجا و وزارت دفاع وزارت دفاع باارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی/ شرایط خاص: ویژه شرایط مندرج در انتهای دفترچه - پذیرش از بین اعضای نیروی انتظامی، ارتش و
11173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 160
11174 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 82
11175 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 50
11176 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 22
11177 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60
11178 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 30 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11179 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 30 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11180 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 44
11181 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 25
11182 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 14
11183 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11185 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 18
11186 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 14
11187 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 20
11188 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 22
11194 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11189 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 10
11190 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 3
11191 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 4
11192 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 3
11193 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 2
10876 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10877 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 20 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10878 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 30 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10879 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 40 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10880 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 15 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
11405 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 86
11406 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 84
11407 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 44
11408 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 20
11409 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 20
11410 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 20
11411 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11412 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون هردو 22
11413 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 88
11414 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60 953/005 مورخ 41/4/59 که مابین دانشـگاه و بیمارسـتانهـای عرصه آموزشی بر اساس تفاهم نامههای موضـوع بخشـنامه شـماره تابعه دانشگاه در سطح استان منعقد شده است، خواهد بود.
11415 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 88
11416 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 20
11417 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 26
11418 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 20
11419 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11420 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 15
11421 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 15
11422 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11423 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11424 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 23
11425 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 20
11426 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی با آزمون زن 13
11427 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11428 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 21
11429 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 25
11430 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 9
11431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11433 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11434 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست
11435 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11436 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11437 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون هردو 26 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11438 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11439 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11440 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11441 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11442 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11443 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 60 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11444 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11445 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11446 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11447 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11448 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11449 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11450 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11451 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون هردو 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11452 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11453 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11454 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11455 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11456 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11457 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11458 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی با آزمون هردو 20 دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عدم امکان واگذاری خوابگاه و ممنوعیت انتقال به سایر
11459 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری با آزمون هردو 30 دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عدم امکان واگذاری خوابگاه و ممنوعیت انتقال به سایر
11933 روزانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی با آزمون هردو 15 شرایط در انتهای دفترچه
11934 روزانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی با آزمون هردو 5 ویژه شاغلین در جمعیت هلال احمر-شرایط در انتهای دفترچه
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13603 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبریز، شبستر/محل خدمت خاروانا
13604 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی وزرقان، اهر، جلفا، مرند، تبریز، شبستر/محل خدمت خاروانا
13605 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستانآباد، تبریز، سراب/محل خدمت تیکمه داش
13606 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستانآباد، تبریز، سراب/محل خدمت تیکمه داش
13611 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی/محل خدمت: استان آذربایجان شرقی
13609 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستانآباد، تبریز، اسکو، سراب، هریس، شبستر/محل خدمت بستانآباد
13608 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستانآباد، تبریز، اسکو، سراب، هریس، شبستر/محل خدمت بستانآباد
13610 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بستانآباد، تبریز، اسکو، سراب، هریس، شبستر/محل خدمت بستانآباد
13612 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان، آذرشهر، اسکو، تبریز/محل خدمت نظرکهریزی
13613 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان، آذرشهر، اسکو، تبریز/محل خدمت نظرکهریزی
13614 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسکو، هریس، سراب، تبریز/محل خدمت خواجه
13615 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اهر، کلیبر، خداآفرین/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
13616 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اهر، کلیبر، خداآفرین/محل خدمت هوراند
13617 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خداآفرین، کلیبر، اهر، جلفا، مرند/محل خدمت خداآفرین
13618 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت تسوج
13622 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هریس، وزرقان، اهر، تبریز/محل خدمت ورزقان
13621 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هریس، وزرقان، اهر، تبریز/محل خدمت ورزقان
13623 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سراب، هریس، بستانآباد/محل خدمت مهربان
13626 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجـب شیر، ملکان، تبریز، آذرشـهر، اسکو، میانـه/محـل خـدمت چاراویماق
13625 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی هشترود، چاراویماق، مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان، تبریز، آذرشهر، اسکو، میانه/محل خدمت چاراویماق
13630 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ارومیه/محل خدمت انزل
13631 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ارومیه/محل خدمت سیلوانا
13632 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ارومیه/محل خدمت صومای برادوست
13629 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ارومیه/محل خدمت سیلوانا
13633 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ارومیه/محل خدمت سیلوانا
13634 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی پیرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
13636 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شاهین دژ، تکاب/محل خدمت تکاب
13638 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خوی، چایپاره/محل خدمت خوی
13640 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سلماس/محل خدمت سلماس
13643 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماکو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران
13644 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ماکو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت شوط
13646 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میاندوآب/محل خدمت میاندوآب
13647 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میاندوآب/محل خدمت میاندوآب
13650 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان اردبیل/محل خدمت استان اردبیل
13649 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
13653 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد
13654 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت: اشتهارد
13651 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد، طالقان
13652 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد، طالقان
13657 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت : مناطق چهارگانه کرج
13658 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 5 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت : مناطق چهارگانه کرج
13655 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 5 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
16272 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
13656 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
16273 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 3 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
13661 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد
13662 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد
13659 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 3 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
16276 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
13660 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 2 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
16277 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 2 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
13664 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام/محل خدمت: استان ایلام
16373 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، ری/محل خدمت فشافویه
16374 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، ری/محل خدمت فشافویه
16390 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 2
16391 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، فشافویه، چهاردانگه، کهریزک، ری/محل خدمت کهریزک
16392 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 1
13692 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 1
13693 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 2
16393 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 2
16394 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی اسلامشهر، فشافویه، چهاردانگه، کهریزک، ری/محل خدمت کهریزک
13697 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13698 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13699 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان تهران/محل خدمت: شهرستانهای استان تهران
16397 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی پردیس، رودهن، دماوند، پاکدشت/محل خدمت پردیس
13694 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی پردیس، رودهن، دماوند، پاکدشت/محل خدمت پردیس
13695 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 13 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16398 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 12 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16405 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16399 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی پردیس، رودهن، دماوند، پاکدشت/محل خدمت پردیس
13696 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 7 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16400 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 44 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16406 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 2 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
13702 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت: شهریار
13703 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت: شهریار
13700 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
13701 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت ملارد
16414 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ری، کهریزک، قرچک، ورامین، پیشوا، پاکدشت/محل خدمت پاکدشت
16415 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی شهرقدس، ملارد، شهریار/محل خدمت شهرقدس
16416 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی شهرقدس، ملارد، شهریار/محل خدمت شهرقدس
16417 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت رباط کریم
13704 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت رباط کریم
16418 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، اسلامشهر، شهریار، ملارد، بهارستان/محل خدمت رباط کریم
16422 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس/محل خدمت دماوند
16423 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس/محل خدمت دماوند
16428 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت رودهن
16429 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی قرچک، ورامین، جوادآباد، پاکدشت، کهریزک، ری/محل خدمت قرچک
16430 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت ورامین
16432 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت ورامین
16433 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد، کهریزک/محل خدمت پاکدشت
16434 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی قرچک، ورامین، جوادآباد، پاکدشت، کهریزک، ری/محل خدمت قرچک
16436 روزانه پردیس زینبیه پیشوا(ورامین) تهران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس زینبیه پیشوا(ورامین)/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد/محل خدمت پیشوا
16437 روزانه پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مفتح شهرری/ مخصوص داوطلبان بومی ورامین، پاکدشت، پیشوا، جوادآباد/محل خدمت پیشوا
13706 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال وبختیاری/محل خدمت:استان چهار محال و بختیاری
13716 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی/محل خدمت: استان خراسان جنوبی
13714 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بیرجند، خوسف، درمیان/محل خدمت بیرجند
13727 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی جغتای، جوین/محل خدمت جغتای
13737 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مشهد/محل خدمت رضویه
13741 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفیآباد/محل خدمت بام وصفیآباد
13742 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اسفراین، بام وصفیآباد/محل خدمت اسفراین
13748 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت شیروان
13751 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مانه وسملقان، رازوجرگلان/محل خدمت رازوجرگلان
13755 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان/محل خدمت: استان زنجان
13759 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
13762 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
13761 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
13774 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ایرانشهر، بزمان، بمپور، دلگان، راسک، سرباز، فنوج، لاشار/محل خدمت راسک
13791 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوکآباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت سیب و سوران
13792 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خاش، نوکآباد، سراوان، سیب و سوران، مهرستان، جالق، بم پشت/محل خدمت خاش
13799 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی زابل، زهک، بنجار، هامون، نیمروز، هیرمند/محل خدمت زهک
13807 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرتآباد/محل خدمت میرجاوه
13808 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی زاهدان، میرجاوه، نصرتآباد/محل خدمت نصرتآباد
13817 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت آبیک
13818 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت البرز
13819 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 1
13820 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 2
16874 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 1
13821 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت قزوین ناحیه 1
13822 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت بویین زهرا
13823 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت تاکستان
13827 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: کهک
13828 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت : جعفرآباد
13829 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان قم/محل خدمت: خلجستان
16938 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
13831 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بیجار، دیواندره/محل خدمت بیجار، دیواندره، کرانی
13834 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی مریوان، سروآباد/محل خدمت مریوان، سروآباد
13836 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
16954 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
13837 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
13847 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمان/محل خدمت: استان کرمان
13849 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دالاهو/محل خدمت گهواره
13851 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی صحنه/محل خدمت صحنه
13853 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه/محل خدمت: استان کرمانشاه
17089 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
13861 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علیآباد، مینودشت/محل خدمت آزادشهر
13865 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان/محل خدمت: استان گلستان
13862 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گرگان
13866 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
13868 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
13869 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت آستارا
13870 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
13871 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی آستارا، حویق/محل خدمت حویق
13872 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت املش
13873 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت رشت ناحیه دو
13874 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت ناحیه یک رشت
13875 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت رشت ناحیه دو
13876 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمتآباد، رودبار/محل خدمت عمارلو
13877 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیمآباد، رودسر/محل خدمت رحیمآباد
13878 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی چابکسر، کلاچای، رحیمآباد، رودسر/محل خدمت چابکسر
13879 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
13880 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شفت، فومن/محل خدمت شفت
13881 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت دیلمان
13888 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خرمآباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرمآباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
13889 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خرمآباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرمآباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
13890 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران/محل خدمت: استان مازندران
13918 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان/محل خدمت: استان هرمزگان
13919 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
13920 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
13924 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی خمیر/محل خدمت خمیر
13926 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی رودان/محل خدمت رودخانه
13928 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت شهاب
13929 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت هرمز
13931 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
13932 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت سندرک
13933 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
13934 روزانه پردیس نسیبه تهران تهران دبیری زیست شناسی با آزمون زن 1 پردیس نسیبه تهران/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
13944 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
13947 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
13948 روزانه پردیس شهید چمران تهران تهران دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید چمران تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
13949 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی صنایع مبلمان با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی استان یزد/محل خدمت: استان یزد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 18
25672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون هردو 18
25682 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25705 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 18
25706 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 18
25707 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 18
25708 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
25709 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 18
25710 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری با آزمون هردو 18
25720 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 42
25721 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) تهران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
25726 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب با آزمون هردو 12 تحصیل رایگان
25727 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام با آزمون هردو 12 تحصیل رایگان
25728 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی با آزمون هردو 12 تحصیل رایگان
25729 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق حنفی با آزمون هردو 12 تحصیل رایگان
25730 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق شافعی با آزمون هردو 12 تحصیل رایگان
25731 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی با آزمون هردو 12 تحصیل رایگان
25748 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی زن 12
25749 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران شیعه شناسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 12
25750 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 12
25751 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 12
25761 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 18
25762 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی با آزمون زن 18
25763 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 18
17375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن 100
25792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 18
25793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
25801 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن 18
25818 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری با آزمون زن 15
25819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
25820 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن 15
25821 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 15
25822 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری با آزمون مرد 15
25823 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 15
25824 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی با آزمون مرد 18
25825 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون مرد 15
25826 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 18
25934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری با آزمون هردو 18
25935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
25936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 18
25937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 18
26483 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
26484 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
26485 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
26486 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
26487 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 دوره مجازی
26488 مجازی غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 72 دوره مجازی
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27112 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات با آزمون مرد 15
27113 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی با آزمون مرد 15
27114 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت بین الملل با آزمون مرد 15
27115 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت نرم با آزمون مرد 15
27116 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت با آزمون مرد 15
27118 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات با آزمون مرد 45
27119 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران ضد تروریسم با آزمون مرد 15
27120 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت با آزمون مرد 15
27163 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزمون مرد 15
27164 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی با آزمون مرد 210
27008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی با آزمون مرد 50 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات - شرایط انتهای دفترچه
27009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی با آزمون مرد 10 بورسیه نیروی انتظامی - محل تحصیل به صورت شبانه روزی در دانشگاه علـوم پزشکی ارتـش - دارای مصاحبه و معاینات
27012 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی با آزمون مرد 12 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27013 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی با آزمون مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی ارتـش - دارای مصـاحبه و بورسیه نیروی انتظــامی - محــل تحصیل در معاینه
27014 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی با آزمون مرد 4 تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارتـش -دارای سهمیه سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی - محـل مصاحبه و معاینه
27004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون زن 30 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون مرد 30 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27006 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری با آزمون مرد 10 علوم پزشکی ارتش -دارای مصاحبه و معاینه بورسیه نیروی انتظـامی-محـل تحصیل دانشـگاه
27015 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27016 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون مرد 7 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27011 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27003 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27110 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه
27010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن 2 بورسیه ارتش-دارای مصاحبه و معاینات
27007 روزانه دانشکده پرستاری بانک ملی تهران پرستاری با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27045 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علـوم پزشکی ارتـش- دارای مصاحبه و معاینه
27046 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 8 بورسیه ارتش - دارای مصاحبه و معاینات- شـرایط انتهـای دفترچه
27053 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان بسیجی و نهایتـا جـذب بصـورت
27054 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 80 پذیرش از میان اعضـای رسـمی سـپاه پاسـداران بـا ارائـه گواهی عضویت رسمی از یگان مربوطه.
27036 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات - شرایط در انتهای دفترچه
27037 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 5 پــذیرش از میان اعضــای رســمی ناجــا و وزارت دفاع با گواهی عضویت رسمی
27125 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 9 -
27132 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
27145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27189 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27190 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی اســتان قــم - محــل خدمت: کهک
27193 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27194 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد- ساوجبلاغ
27197 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27198 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27199 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد- ساوجبلاغ
27378 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استارا حویق مح ل خدمت استارا
27379 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی رضوانشهر محل خدمت بندر انزلی
27383 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا - محل مخصـــوص داوطلبـــان بـــومی رشـــت، خمـــام، خدمت: ناحیه یک رشت
27384 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی شـفت، فـومن - محـل خدمت: شفت
27399 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی بابـل ، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت: بابل بندپی غربی، بهنمیر ،قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27400 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی بابـل ، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت: قائم شهر بندپی غربی، بهنمیر ،قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27502 فرهنگیان پردیس نسیبه تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، بندرترکمن، کردکوی، بندرگز، گمیشان – محل خدمت: گرگان
27510 فرهنگیان پردیس نسیبه تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی گنبد گ الیکش کلال ه مراوه تپه محل خدمت گنبد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
18716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی محض با آزمون هردو 40
18717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
23847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
18721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
23867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
23872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زیست شناسی با آزمون هردو 40
18725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
23881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
18727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی با آزمون هردو 40
18699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
23802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
23803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
18700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
23805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
23810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
23814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
18705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حسابداری با آزمون هردو 15
23903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی با آزمون هردو 15
23904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
23907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15