کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی روزانه - 2

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی روزانه - 2
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10942 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10943 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10944 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10945 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10946 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10947 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10948 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10949 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10950 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10951 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی اپتیک و لیزر مرد 20
ریاضی - با آزمون 10952 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی دریا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10953 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی هوافضا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10957 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10958 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10959 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10960 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10961 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10962 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10963 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17869 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17870 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17871 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17872 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17873 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17874 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17875 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17876 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17877 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17887 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10965 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10966 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10967 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10968 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10969 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10970 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10971 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10972 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10973 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10974 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10975 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10976 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 10977 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 84
ریاضی - با آزمون 10978 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10979 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10980 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10981 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10982 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10983 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10984 روزانه با آزمون دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - صرفا سوابق 17889 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی مرد 60
ریاضی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10992 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10993 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی مرد 7
ریاضی - با آزمون 17892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی مرد 10
ریاضی - با آزمون 10994 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن 12
ریاضی - با آزمون 10995 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب مرد 8
ریاضی - با آزمون 10996 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مرد 12
ریاضی - با آزمون 10997 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن 18
ریاضی - با آزمون 10998 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) مرد 8
ریاضی - با آزمون 10999 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن 12
ریاضی - با آزمون 17893 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی زن 3
ریاضی - با آزمون 17894 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی مرد 2
ریاضی - با آزمون 11000 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11001 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11002 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17895 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 11006 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11007 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11008 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17897 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 11009 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11010 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11011 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 30
ریاضی - با آزمون 17898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 3
ریاضی - با آزمون 17904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 17914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 3
ریاضی - با آزمون 17916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 11
ریاضی - با آزمون 17928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 17931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 3
ریاضی - با آزمون 17933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 6
ریاضی - با آزمون 17939 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - صرفا سوابق 17910 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 17918 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11015 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11016 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11017 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11018 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11019 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11020 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11021 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11022 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11023 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11024 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11025 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11026 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 11027 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11028 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 11029 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 17947 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17948 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17949 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17950 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17951 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17952 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17953 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17954 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17955 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11043 روزانه با آزمون دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن 90
ریاضی - با آزمون 11045 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11046 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11047 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11048 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11049 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11050 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11051 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11052 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11061 روزانه با آزمون دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 11062 روزانه با آزمون دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - صرفا سوابق 11063 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی زن 240
ریاضی - با آزمون 11067 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم آمار و کاربردها زن 45
ریاضی - با آزمون 11068 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها زن - مرد 95
ریاضی - با آزمون 11069 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر زن 45
ریاضی - با آزمون 11070 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11071 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی برق زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 11072 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی شیمی مرد 30
ریاضی - با آزمون 11073 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی صنایع مرد 42
ریاضی - با آزمون 11074 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11075 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر زن - مرد 62
ریاضی - با آزمون 11076 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی معماری زن 17
ریاضی - با آزمون 11077 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک مرد 60
ریاضی - با آزمون 17965 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17966 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 17967 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17968 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17969 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17970 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 11078 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11079 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 77
ریاضی - با آزمون 11080 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11081 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن - مرد 42
ریاضی - با آزمون 11082 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11083 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 77
ریاضی - با آزمون 11084 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11085 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 21
ریاضی - با آزمون 11086 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11087 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 11088 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن - مرد 31
ریاضی - با آزمون 11089 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 11090 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 112
ریاضی - با آزمون 11091 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 21
ریاضی - با آزمون 17971 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17972 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17973 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 11106 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11107 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11108 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11109 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11110 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 11111 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11112 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11113 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11114 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11115 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11116 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11117 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11118 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11119 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11120 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17977 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17980 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11124 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11125 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) کردستان علوم کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11126 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن 60
ریاضی - با آزمون 11127 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن 60
ریاضی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 6
ریاضی - صرفا سوابق 11128 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11129 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11130 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر زن 45
ریاضی - صرفا سوابق 11131 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی زن 45
ریاضی - با آزمون 11132 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11133 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11134 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11135 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11136 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11137 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11138 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11139 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11140 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11141 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17989 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 17991 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11152 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11153 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11154 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11155 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11159 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17992 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17993 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17994 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 11160 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11161 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 11162 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 17995 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 11163 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11164 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) خوزستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17996 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 4
ریاضی - با آزمون 17997 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 4
ریاضی - با آزمون 17998 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 4
ریاضی - با آزمون 11165 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11166 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11167 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11168 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11169 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11170 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 11171 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11172 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11173 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11174 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11175 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11176 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11177 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11178 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 17999 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18002 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11189 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان علوم مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11190 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11191 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11192 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11193 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11194 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11195 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11196 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11197 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11198 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11199 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11200 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11201 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11202 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11203 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11204 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18014 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18021 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی زن 2
ریاضی - با آزمون 18024 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 18027 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی مرد 4
ریاضی - با آزمون 18028 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران حسابداری مرد 3
ریاضی - با آزمون 18029 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران روانشناسی مرد 3
ریاضی - با آزمون 18030 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مازندران مدیریت بازرگانی مرد 2
ریاضی - صرفا سوابق 11218 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها زن 30
ریاضی - با آزمون 11220 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11221 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11222 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11223 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11224 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11225 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 11226 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11227 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11228 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11229 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 11230 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 18034 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18035 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18036 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18037 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18038 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18039 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 18040 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18048 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11242 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11243 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11244 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11245 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11246 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11247 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی برق زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11248 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11249 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11250 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11251 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11252 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11253 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 18049 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18050 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 18051 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18052 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11268 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین در شهرستان نمین) اردبیل علوم مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11270 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11271 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11272 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11273 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11274 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18058 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18059 روزانه با آزمون دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 11280 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11281 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11282 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11283 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11284 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11285 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11286 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11287 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11288 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11289 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 18062 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18063 روزانه با آزمون دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 11297 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11298 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11299 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 11300 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11301 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11302 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11303 روزانه با آزمون دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11311 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 11313 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11314 روزانه با آزمون دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11316 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 11317 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11321 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11322 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11323 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11324 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11325 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11326 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 18066 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18067 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18068 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18069 روزانه با آزمون دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 11333 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11334 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11335 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11339 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11340 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11341 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11342 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11343 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11344 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11345 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11346 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11347 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11348 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 11349 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11350 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18074 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18075 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18076 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 18077 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18078 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18083 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی مرد 3
ریاضی - با آزمون 11358 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11359 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11360 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11361 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11362 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11363 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11364 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11365 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 11374 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11375 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11376 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11380 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11381 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11382 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13 محل تحصيل تهران و كرج 
ریاضی - با آزمون 11386 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای مرد 30
ریاضی - با آزمون 11387 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای زن 30
ریاضی - با آزمون 11388 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 30
ریاضی - با آزمون 11389 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 30
ریاضی - با آزمون 11390 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 30
ریاضی - با آزمون 11391 روزانه با آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 25
ریاضی - با آزمون 11392 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11393 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11394 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی زن - مرد 17
ریاضی - با آزمون 11395 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11396 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 11397 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11398 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11399 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 11400 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11401 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18097 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18098 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11409 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران - عمران روستایی مرد 55
ریاضی - با آزمون 11410 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - تاسیسات آبرسانی و گازرسانی مرد 55
ریاضی - با آزمون 11413 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11414 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک - جوشکاری مرد 55
ریاضی - با آزمون 18101 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 11417 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11418 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11419 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11420 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11421 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی برق زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 11422 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11423 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11424 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11425 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی عمران زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11426 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 11427 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی معدن زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11428 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری زن - مرد 31
ریاضی - با آزمون 11429 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11430 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11431 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مهندسی نساجی زن - مرد 125
ریاضی - با آزمون 18103 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18104 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 18105 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 18106 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18107 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18108 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18109 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18110 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18111 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 11434 روزانه با آزمون آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور تهران کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11435 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11436 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی علمی - کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11439 روزانه با آزمون دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11440 روزانه با آزمون دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11441 روزانه با آزمون دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18112 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری زن 4
ریاضی - با آزمون 18113 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی زن 4
ریاضی - با آزمون 18114 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی زن 4
ریاضی - با آزمون 11442 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی برق زن 40
ریاضی - با آزمون 11443 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 11444 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران مهندسی معماری زن 30
ریاضی - با آزمون 18118 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 3
ریاضی - با آزمون 11448 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11449 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11450 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11451 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 11456 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11457 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11458 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11459 روزانه با آزمون دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11460 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11461 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11462 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11463 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11468 روزانه با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11470 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11471 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع زن 40
ریاضی - با آزمون 18120 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 10
ریاضی - صرفا سوابق 18122 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 9
ریاضی - با آزمون 11476 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11477 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11478 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11479 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18124 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18125 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18126 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 11483 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 11484 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - صرفا سوابق 11485 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - جوشکاری زن - مرد 30
ریاضی - صرفا سوابق 11486 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11492 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11493 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11494 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 18130 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 18132 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 18133 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11498 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11499 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11500 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11501 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11502 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11503 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11504 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11512 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی علوم مهندسی زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11513 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مکانیک - ساخت و تولید مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 11514 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی کاردان فنی مواد - ریخته گری مرد 50
ریاضی - با آزمون 11516 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11517 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 34
ریاضی - با آزمون 11518 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11519 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11520 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 54
ریاضی - با آزمون 11521 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11522 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11523 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 18136 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 11
ریاضی - با آزمون 18137 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 18138 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 11531 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11532 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11535 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11536 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11537 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11538 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 18142 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - صرفا سوابق 11539 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 11540 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 11541 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق مرد 60
ریاضی - با آزمون 11542 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر مرد 60
ریاضی - با آزمون 11543 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11547 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها مرد 70
ریاضی - با آزمون 11548 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11549 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11550 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11551 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11552 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11553 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11554 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11555 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11556 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 11557 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11558 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11559 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11560 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11572 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 11573 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 11574 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 11578 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 11579 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 11580 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 11581 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11582 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11583 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11584 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11585 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 11586 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11587 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11588 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 11589 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت مرد 45
ریاضی - با آزمون 18143 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 11590 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر مرد 45
ریاضی - با آزمون 11591 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع مرد 45
ریاضی - با آزمون 11592 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران مرد 45
ریاضی - با آزمون 11593 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر مرد 45
ریاضی - با آزمون 11594 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک مرد 45
ریاضی - با آزمون 11600 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 11602 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 11604 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی برق زن - مرد 20 پذيرش با عنوان مهندسي الكترونيك هواپيمايي 
ریاضی - با آزمون 11605 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی برق زن - مرد 12 پذيرش با عنوان مهندسي مخابرات هواپيمايي 
ریاضی - با آزمون 11606 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 11607 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور تهران هوانوردی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11608 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 11609 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - مناطق محروم 13321 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13322 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13323 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن - مرد 1 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی آذربایجان شرقی
ریاضی - مناطق محروم 13324 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13325 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن - مرد 4 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13326 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن - مرد 10 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13327 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن - مرد 12 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13328 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن - مرد 12 دانشگاه ايلام مخصوص داوطلبان بومی ایلام
ریاضی - مناطق محروم 13329 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی مرد 2 مركز آموزش عالي لامرد مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13330 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر مرد 1 دانشگاه ياسوج (محل تحصيل دانشكده نفت وگاز گچساران) مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13331 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 1 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13332 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 1 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13333 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لار فارس مهندسی شهرسازی مرد 2 مركز آموزش عالي لار مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13334 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی مرد 3 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13335 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع مرد 1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل دانشكده فني و مهندسي جم) مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13336 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر مرد 2 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13337 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک مرد 4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13338 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه شهيد چمران - اهواز مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13339 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی نفت مرد 9 مركز آموزش عالي لامرد مخصوص داوطلبان بومی بوشهر
ریاضی - مناطق محروم 13340 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13341 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم مهندسی مرد 2 دانشگاه اردكان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13342 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب مرد 3 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13343 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز معماری داخلی زن - مرد 4 دانشگاه هنر - محل تحصيل تهران و كرج مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13344 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر مرد 3 دانشگاه بناب مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13345 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی انرژی مرد 3 مركز آموزش عالي لامرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13346 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13347 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 6 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13348 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 2 دانشگاه كاشان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13349 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13350 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه كاشان مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13351 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 2 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی چهارمحال وبختیاری
ریاضی - مناطق محروم 13352 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 2 دانشگاه زابل مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13353 روزانه با آزمون دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) البرز معماری داخلی زن - مرد 4 دانشگاه هنر - محل تحصيل تهران و كرج مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13354 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13355 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی مرد 1 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد آبادان) مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13356 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی زن - مرد 4 دانشگاه صنعتي شاهرود مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13357 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13358 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریانوردی مرد 2 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13359 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13360 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 3 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13361 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشینهای ریلی مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13362 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 3 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13363 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا زن 1 دانشگاه فردوسي مشهد مخصوص داوطلبان بومی سیستان وبلوچستان
ریاضی - مناطق محروم 13364 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13365 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13366 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13367 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی زن - مرد 2 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13368 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13369 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13370 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13371 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13372 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13373 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک زن - مرد 4 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13374 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 3 دانشگاه كردستان - سنندج مخصوص داوطلبان بومی کردستان
ریاضی - مناطق محروم 13375 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی انرژی مرد 2 دانشگاه صنعتي قم مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13376 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق مرد 6 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13377 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی مرد 2 دانشگاه صنعتي همدان مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13378 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر مرد 3 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13379 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی مرد 3 دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) - قزوين مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13380 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی مرد 2 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13381 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران مرد 3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13382 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر مرد 3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13383 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی مرد 2 دانشگاه اروميه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13384 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی معدن مرد 2 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13385 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری مرد 1 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13386 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک مرد 2 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13387 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه رازي - كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13388 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت مرد 3 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13389 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی هوافضا مرد 3 دانشگاه صنعتي اروميه مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13497 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 3 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل دانشكده مديريت و حسابداري رزن) مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه
ریاضی - مناطق محروم 13390 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13391 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 3 دانشگاه اصفهان مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13392 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 2 دانشگاه شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13393 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13394 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13395 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری زن - مرد 4 دانشگاه شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13396 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13397 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 4 دانشگاه ياسوج مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13398 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت زن - مرد 6 دانشگاه شيراز مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13399 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي - تهران مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه وبویراحمد
ریاضی - مناطق محروم 13400 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر زن - مرد 2 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13401 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 5 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13402 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 3 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13403 روزانه با آزمون دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی مرد 3 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13404 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع زن - مرد 3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13405 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 3 دانشگاه لرستان - خرمآباد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13406 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی مرد 3 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13407 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک مرد 2 دانشگاه آيت اله بروجردي - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13408 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی مرد 2 دانشگاه اراك مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13409 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت زن - مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13505 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 1 دانشگاه شهركرد مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13507 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 1 دانشگاه سمنان مخصوص داوطلبان بومی لرستان
ریاضی - مناطق محروم 13410 روزانه با آزمون مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک زن 3 مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه - زنجان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13411 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری زن - مرد 2 آموزشكده كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي - كرج مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13412 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13413 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 3 دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13414 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - مناطق محروم 13415 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مخصوص داوطلبان بومی هرمزگان
ریاضی - نیمه متمرکز 21825 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اطلاعات مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21826 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت اقتصادی مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21827 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت بینالملل مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21828 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران امنیت نرم مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21829 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران پژوهشگری امنیت مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21831 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران حفاظت اطلاعات مرد 15
ریاضی - نیمه متمرکز 21832 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران ضد تروریسم مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21833 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم سیاسی مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21834 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران علوم فنی امنیت مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21877 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21880 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21884 روزانه با آزمون دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات تهران مطالعات امنیتی مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21651 روزانه با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی برق - الکترونیک مرد 30
ریاضی - نیمه متمرکز 21652 روزانه با آزمون دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق مرد 20
ریاضی - نیمه متمرکز 21881 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی مرد 40
ریاضی - نیمه متمرکز 21879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 3
ریاضی - نیمه متمرکز 21830 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21835 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21836 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21837 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21838 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21839 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21841 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21842 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - نیمه متمرکز 21844 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21847 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21848 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - نیمه متمرکز 21849 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - نیمه متمرکز 21851 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21852 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21854 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21855 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21856 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21857 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21858 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن - مرد 5
ریاضی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21861 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21862 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21863 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21865 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21866 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21867 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21868 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 12
ریاضی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 8
ریاضی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21873 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 3
ریاضی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 2
ریاضی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 4
ریاضی - نیمه متمرکز 21876 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - نیمه متمرکز 21882 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مربیگری ورزشی زن - مرد 3
ریاضی - نیمه متمرکز 21883 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی زن - مرد 2