دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در نوع دوره نوبت دوم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک با آزمون هردو 20
10009 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون هردو 18
10010 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 18
10011 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 18
10012 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون هردو 6
10013 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 18
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
10014 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10032 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون هردو 10
10033 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10034 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10035 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
10036 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10037 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10038 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 1
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10046 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
10047 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون هردو 5
10048 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون هردو 5
10049 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
10050 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10051 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10052 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22566 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 1
22567 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون هردو 1
22568 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22571 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 1
10087 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 5
22586 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22587 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون هردو 2
22588 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 1
22589 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22590 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22591 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
22598 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی با آزمون زن 12
10107 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10108 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون هردو 10
10109 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10110 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10111 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
10112 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10113 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10114 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 15
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 2
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
10116 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10117 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10128 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 30
10129 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10130 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10131 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 3
22611 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 3
22612 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10138 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10139 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10140 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
22614 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 1
10144 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10145 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10146 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10181 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10182 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق با آزمون هردو 40
10183 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10184 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10185 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن با آزمون هردو 15
10186 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22626 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون هردو 2
22627 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22628 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
10190 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10191 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10192 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22629 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
10194 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10226 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها با آزمون هردو 18
10227 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 36
10228 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون هردو 18
10229 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
10230 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون هردو 24
10231 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 24
10232 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون هردو 56
10233 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 16
10234 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون هردو 18
10235 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع با آزمون هردو 16
10236 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون هردو 52
10237 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 28
10238 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 14
10239 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون هردو 16
10240 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 32
10241 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 28
10242 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 16
10260 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 16 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
10262 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 14 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
22639 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22640 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 4
22641 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 2
22642 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 2
22643 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
22644 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
10247 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 12 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10248 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون هردو 30 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10249 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10250 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران با آزمون هردو 16 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10254 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 32 امکان انتقال از دانشکده فنی مهندسی میانه به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10255 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 32 امکان انتقال از دانشکده فنی مهندسی میانه به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10257 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 امکان انتقال از دانشکده فنی مهندسی میانه به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10258 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12 امکان انتقال از دانشکده فنی مهندسی میانه به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10266 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 15
10267 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 15
10268 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
10275 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 10
10276 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 10
10277 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10278 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10279 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10282 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10283 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22646 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10290 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون هردو 15
10291 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
10292 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع با آزمون هردو 10
10293 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10294 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10295 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 10
10346 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 10
10347 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10348 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10350 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10351 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10352 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22665 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
10362 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 12
10363 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 28
10364 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 16
10365 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 8
10366 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10367 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون هردو 5
10368 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
10369 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 8
10370 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 8
22668 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 1
22669 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
10373 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10374 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10398 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
10399 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 40
10400 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10401 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10402 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
22686 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
10406 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10407 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10408 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10409 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10416 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 30
10417 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا با آزمون هردو 30
10418 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10419 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
22689 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22690 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
10421 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10436 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها با آزمون هردو 30
22696 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22697 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون هردو 7
22698 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون هردو 3
22699 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون هردو 4
22700 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
10440 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
10441 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10442 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10454 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 15
10455 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15
10456 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
10457 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
10458 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون هردو 15
10459 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 15
22706 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
10463 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10464 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10465 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10466 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10467 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22708 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22709 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22710 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
10487 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10488 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
10489 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون هردو 45
10490 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون هردو 35
10491 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10492 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
10493 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 35
10494 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22716 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 4
22717 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
10501 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 5
10502 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی با آزمون هردو 10
10503 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک با آزمون هردو 5
10504 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون هردو 5
10505 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 5
10506 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 1
10508 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10522 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
10523 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 30
10524 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 30
10525 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15
10526 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 10
10527 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10528 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
10529 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 55
10530 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10531 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10532 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 90
10533 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 80
22726 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22727 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22728 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون هردو 1
22729 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون هردو 8
22730 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22731 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 4
22732 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
22733 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 1
10536 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10537 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10538 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22736 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون هردو 2
22737 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
10541 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
10542 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 25
22740 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
22741 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10554 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 30
10555 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10556 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10557 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10558 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
10559 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معدن با آزمون هردو 30
10560 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10561 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
10562 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 30
22749 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22750 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 3
22751 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون هردو 3
22752 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 3
22753 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 3
22754 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون هردو 2
10565 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10566 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22755 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10570 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10571 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10572 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10591 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر با آزمون هردو 3
10592 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 3
10593 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک با آزمون هردو 3
10594 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون هردو 3
10595 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران با آزمون هردو 3
10596 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 6
10597 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 3
10598 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 3
10599 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک با آزمون هردو 3
10600 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 3
10601 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 3
22761 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
10603 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10621 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 25
10622 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
10623 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون هردو 15
10624 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10625 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون هردو 10
10626 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10627 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10628 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
10629 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10630 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10631 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون هردو 20
10632 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون هردو 24
10633 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
10634 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 15
10635 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 40
22769 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22770 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 1
22771 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 2
22772 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 2
22773 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
10636 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10637 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22774 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
22775 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22779 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22780 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون هردو 10
22781 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 10
10661 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 5
10662 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10663 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 5
10664 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
10665 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک با آزمون هردو 5
10666 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 5
10667 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10668 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10669 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری با آزمون هردو 5
10670 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
10671 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 5
22796 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون هردو 4
22797 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 1
22798 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
22799 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 1
22800 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
10700 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 20 دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10782 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10783 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10784 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10785 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
10786 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
10787 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
10790 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10809 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها با آزمون هردو 5
10810 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10811 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق با آزمون هردو 5
10812 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران با آزمون هردو 5
10813 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
10814 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
22824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
10835 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10836 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون هردو 20
10837 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون هردو 15
10838 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر با آزمون هردو 10
10839 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10840 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون هردو 10
10841 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن با آزمون هردو 17
10842 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
10843 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
10844 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت با آزمون هردو 10
10856 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون هردو 30
10857 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10858 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
10859 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10860 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
10861 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
10863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10864 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10865 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10880 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک با آزمون هردو 10
10881 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10882 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون هردو 35
10883 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 10
10884 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
10885 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
10886 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10887 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10888 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون هردو 30
10889 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10890 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10891 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
22829 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22830 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون هردو 4
22831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
10894 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10895 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10949 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10950 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 60
10951 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون هردو 15
10952 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 35
10953 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
10954 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 30
10955 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 30
10956 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 10
10957 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 35
10958 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 15
10959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون هردو 20
10966 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون هردو 20
10967 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون هردو 30
10968 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10969 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
10970 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 20
10971 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 30
10973 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون هردو 30
22843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 10
22844 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
22845 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون هردو 3
22846 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون هردو 3
22847 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 3
22848 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22849 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون هردو 1
22850 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22851 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
22852 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
22854 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون هردو 3
10993 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 20
10994 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 30
10995 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
10996 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون هردو 20
10997 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 12
10998 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11000 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11009 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
11010 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 10
11011 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 10
22859 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2
11015 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11016 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11017 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
11021 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی با آزمون مرد 5
11022 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون مرد 5
11023 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 5
22864 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
22865 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون هردو 1
22871 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22877 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22879 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22881 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی زن 2
22886 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 1
22887 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 1
22889 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22891 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22893 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22895 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 2
22897 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22867 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22869 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22873 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
22875 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22883 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
22899 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11041 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون هردو 15
11042 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11043 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 20
11044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون هردو 20
11045 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 40
11046 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون هردو 5
11047 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
11048 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
11049 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11050 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11051 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 40
11052 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 20
11053 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 25
11054 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون هردو 10
11055 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون هردو 6
22909 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون هردو 2
22910 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2
22911 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون هردو 3
22912 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون هردو 2
22913 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22914 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 1
22915 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
22916 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
22917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
11057 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 90
11064 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11065 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 5
11066 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون هردو 10
11067 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11068 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
11069 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11073 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11074 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11075 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11079 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی زن 240
11080 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11081 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11107 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون هردو 10
11108 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11109 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11110 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون هردو 21
11111 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 12
11112 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 30
11113 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
11114 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 9
11115 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11116 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 16
11117 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون هردو 12
11118 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون هردو 8
11119 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 36
11120 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 9
22927 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 1
22928 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22929 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
11135 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11136 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 20
11137 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 20
22938 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22939 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 4
22940 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 4
22941 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
11159 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 10
11160 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک با آزمون هردو 10
11161 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11162 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر با آزمون هردو 10
11163 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
11164 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11165 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10
11166 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون هردو 10
11167 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
22946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
11168 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
11173 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
11174 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11175 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
11197 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها با آزمون هردو 15
11198 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11199 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 15
11200 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11201 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق با آزمون هردو 15
11202 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 35
11203 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
11204 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران با آزمون هردو 35
11205 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
11206 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری با آزمون هردو 30
11207 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون هردو 20
11208 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 15
11209 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی با آزمون هردو 15
22967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
22968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 4
22969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 4
22970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون هردو 4
22971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون هردو 5
22972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
22973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
11226 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 15
11227 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 10
11228 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 30
11229 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون هردو 20
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 4
22979 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون هردو 3
22980 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 3
11230 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11231 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11232 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
22985 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 2
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 2
11236 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15
22991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 2
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 2
22993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 2
11249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها با آزمون هردو 40
11250 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون هردو 35
11251 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون هردو 25
11252 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 15
11253 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون هردو 20
11254 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11255 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 25
11256 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون هردو 13
11257 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
23001 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23002 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
23003 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون هردو 3
23004 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 3
23005 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون هردو 5
23006 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
23007 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 4
11258 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11259 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 75
23009 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 3
11280 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
11281 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون هردو 5
11282 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون هردو 5
11283 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
11284 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 5
11285 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 5
23016 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 1
23017 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون هردو 1
11296 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11297 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11298 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون هردو 15
11299 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11300 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 20
23020 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون هردو 5
11302 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11303 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11311 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی با آزمون هردو 12
11312 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 40
11313 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
11314 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11315 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 17
11316 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
11317 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 17
11320 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 15
11324 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11325 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11326 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11333 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 15
11334 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون هردو 15
11335 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11336 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 15
11337 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 15
23025 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 2
23026 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 2
23027 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 2
23028 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون هردو 2
11341 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11342 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11343 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11344 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11355 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
23034 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 2
23035 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون هردو 2
11358 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11359 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11360 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11361 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11370 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها با آزمون هردو 10
11371 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 10
11372 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک با آزمون هردو 10
11373 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11374 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11375 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
11376 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
23043 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون هردو 1
23044 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون هردو 1
23045 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون هردو 1
23046 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1
23047 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون هردو 1
23048 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 1
23049 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
11380 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 15
11381 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
11382 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 5
11386 نوبت دوم دانشگاه هنر - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 5 محل تحصیل کرج و تهران
11402 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون هردو 5
11403 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی با آزمون هردو 10
11404 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون هردو 10
11405 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11406 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 10
23053 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون هردو 1
23054 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون هردو 1
11409 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
11410 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11411 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11417 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر با آزمون هردو 10
23056 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی با آزمون هردو 2
11419 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10
11414 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10
11415 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10
11435 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
23066 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون هردو 4
23067 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون هردو 4
23068 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 4
11436 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران با آزمون مرد 70
11437 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران-نقشه برداری با آزمون مرد 70
11441 نوبت دوم آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی آبیاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11442 نوبت دوم آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی علمی - کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11444 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن 15
11447 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 10
23073 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 4
23074 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 4
23075 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 4
23076 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
11458 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون هردو 80
11459 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون هردو 80
11511 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون هردو 30
11512 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون هردو 30
11513 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11460 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون هردو 80
11461 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون هردو 120
11469 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 20
11470 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
11472 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11473 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11476 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11477 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11479 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع با آزمون زن 20
23081 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی زن 4
23082 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی زن 1
11486 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع با آزمون هردو 30
11487 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون هردو 15
11488 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 40
11489 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 20
23086 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
23087 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1
23088 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری با آزمون هردو 1
11493 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11494 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11495 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11496 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11497 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23090 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1
23092 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 2
11501 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11502 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11503 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23095 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
23096 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
11514 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون هردو 30
11515 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 30
11519 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11520 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11521 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11530 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون هردو 2
11531 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون هردو 2
11532 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون هردو 6
11533 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون هردو 2
11534 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 2
11535 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون هردو 2
11536 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 10
11537 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11548 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 10
11549 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 20
11550 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 10
11567 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین علوم مهندسی با آزمون هردو 25
11568 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی برق با آزمون هردو 25
11569 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پزشکی با آزمون هردو 25
11570 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی پلیمر با آزمون هردو 25
11571 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون هردو 25
11572 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی شیمی با آزمون هردو 25
11573 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11574 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی عمران با آزمون هردو 25
11575 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
11576 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی معماری با آزمون هردو 25
11577 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
11578 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 25
11579 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین مهندسی هوافضا با آزمون هردو 25
11583 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون هردو 5
11584 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
11585 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
11603 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع با آزمون مرد 30
11604 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران با آزمون مرد 30
11605 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 30
11606 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
11608 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی مرد 30
11610 نوبت دوم مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27168 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 -
27169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27170 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27176 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27177 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 محل تحصیل پردیس خواهران
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27180 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 4 مرد