رتبه های قبولی تجربی 97

رتبه های قبولی تجربی 97 در رشته های داروسازی، پرستاری،تغذیه، رادیولوژی و ... را می توانید در مطلب زیر مشاهده کنید.اطلاع از رتبه های قبولی تجربی 97 رشته های مختلف به شما کمک میکند که در انتخاب رشته تجربی 98 شانس قبولی رتبه خود را بررسی کنید.

رتبه های قبولی تجربی 97

رتبه های قبولی تجربی 97 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی تجربی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور تجربی 98 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید.همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته تجربی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی استفاده کنید. 

 

نرم افزار انتخاب رشته تجربی

 

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

داوطلبان کنکور تجربی 98، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

رتبه های قبولی پزشکی97 

رتبه های قبولی پزشکی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته پزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پزشکی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پزشکی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی پزشکی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی داروسازی 97 

رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته داروسازی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف داروسازی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی داروسازی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی پرستاری 97 

رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته پرستاری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پرستاری سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی پرستاری 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی تغذیه 97 

رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته تغذیه مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی تغذیه واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف تغذیه سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی تغذیه 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی هوشبری97 

رتبه های قبولی هوشبری97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته هوشبری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی هوشبری واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف هوشبری سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی هوشبری97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97  در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته فیزیوتراپی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی فیزیوتراپی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف فیزیوتراپی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی رادیولوژی 97 

رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته رادیولوژی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی رادیولوژی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف رادیولوژی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی رادیولوژی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

داوطلبان کنکور تجربی 98، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97  در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته بینایی سنجی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی بینایی سنجی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف بینایی سنجی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی اتاق عمل 97 

رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته اتاق عمل مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی اتاق عمل واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف اتاق عمل سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی اتاق عمل 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته شنوایی شناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی شنوایی شناسی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف شنوایی شناسی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

رتبه های قبولی کار درمانی 97 

رتبه های قبولی کاردرمانی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته کاردرمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی کاردرمانی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف کاردرمانی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی کاردرمانی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 

رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته گفتار درمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی گفتار درمانی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف گفتار درمانی سال 97 می باشد.

 

رتبه های قبولی گفتار درمانی97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

رتبه های قبولی مامایی 97 

رتبه های قبولی مامایی 97 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته مامایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مامایی واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مامایی سال 97 می باشد.

داوطلبان کنکور تجربی 98، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

 

رتبه های قبولی مامایی 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

نظر خود را بنویسید