دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30593 متمرکز روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن / مرد 60 محل تحصیل واحد آبادان
31189 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن / مرد 35
31322 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
31322 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
37072 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن / مرد 1 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)
37282 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن / مرد 2 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)
37012 مناطق محروم روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) مرکز آموزش عالی لامرد
37066 مناطق محروم روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) مرکز آموزش عالی لامرد