دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی برای جنسیت زن

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31252 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 20
31253 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31254 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 10
31255 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31256 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 20
31257 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31258 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 10
31259 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31350 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 20
31351 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31352 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 10
31353 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31358 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20
31359 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31360 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10
31361 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31362 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20
31363 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31364 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10
31365 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31366 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20
31367 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31368 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10
31369 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31354 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 20
31355 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31356 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 10
31357 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان - حضرت فاطمه(س) کرمان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31370 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 20
31371 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31372 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 10
31373 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزد یزد مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30095 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)