دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31186 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار زن / مرد 40
31187 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
31188 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن / مرد 40
31189 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی زن / مرد 35
31190 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 55
31191 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیمی زن / مرد 35
31192 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 35
31193 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن / مرد 35
31194 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 35
31195 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
31196 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار زن / مرد 5
31197 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5
31198 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک زن / مرد 5
31199 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 5
31200 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 5
31201 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن / مرد 5
31202 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
31203 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن / مرد 5
35782 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 4
35783 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 4
35784 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 7
35785 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35785 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35786 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 3
35787 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35788 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35789 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35790 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 1
35791 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35792 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 1
35793 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 1
37087 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37090 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیمی زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37091 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37092 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک زن / مرد 4 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37210 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37736 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37737 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37738 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس