دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه مراغه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34087 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 50
34088 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 45
34089 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 10
34090 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 15
35747 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 24
35749 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35750 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35751 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
37486 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 2 دانشگاه مراغه
37627 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه