دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33501 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 60
33502 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن / مرد 60
33503 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان زبان شناسی زن / مرد 60
33504 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 60
33505 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 60
33506 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 60
33507 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی زن / مرد 20
33508 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن / مرد 20
33509 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 20
33510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
35251 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 36
35252 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 12
33511 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33512 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی حقوق زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
33513 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33514 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33515 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
33516 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33517 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مشاوره زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
35253 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی اقتصاد زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35254 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن 28 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35258 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
33518 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن / مرد 38
33519 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 38
33520 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره زن / مرد 38
33521 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن / مرد 2
33522 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 2
33523 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره زن / مرد 2
33524 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 38 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
33525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 2 محل تحصیل مرکزاموزش عالی حضرت خدیجه (س)
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 23
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 23
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 23
35262 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 1
35263 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 1
35264 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1
33526 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ زن / مرد 45
33527 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جامعه شناسی زن / مرد 45
33528 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا زن / مرد 45
33529 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 45
33530 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم تربیتی زن / مرد 50
33531 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 45
35265 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 30
35266 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 30
35267 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 26
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 24 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35270 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 30
35271 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 30
33532 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن / مرد 25
33533 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 20
33534 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن / مرد 35
33535 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 40
33536 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی زن / مرد 30
33537 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 20
33538 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 25
33539 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 25
33540 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 50
33541 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25
33542 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن / مرد 20
33543 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 25
33544 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان عربی زن / مرد 20
33545 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره زن / مرد 20
33546 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن / مرد 15
33547 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی زن / مرد 15
33548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن / مرد 20
33549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن / مرد 30
33550 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی زن / مرد 5
33551 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 10
33552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33553 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن / مرد 15
33554 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 25
33555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن / مرد 20
33556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن / مرد 15
33557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 15
33558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان عربی زن / مرد 10
33559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره زن / مرد 15
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 30
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 24
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 20
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 14
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 20
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 14
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 14
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 2
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
38801 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38802 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38803 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت بین الملل مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38804 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت نرم مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38805 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38806 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38807 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران ضد تروریسم مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38808 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38809 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
38810 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) رأسا از سوی دانشگاه با داوطلبان به عمل خواهد آمد) شد. هماهنگی در خصوص دعوت به مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش به دانشگاه ارسال خواهد متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت
33560 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 25
33561 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
33562 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
33563 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی زن 25
33564 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 40
33565 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 30
33566 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 20
33567 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 40
33568 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 23
33569 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
33570 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 23
33571 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 18
33572 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
33573 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 12
33574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 14
33575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 12
33576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران جامعه شناسی زن 10
33577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 20
33578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 10
33579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 10
33580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 12
33581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 10
33582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مشاوره زن 10
33583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 10
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 24
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 14
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 11
35296 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 16
35297 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 17 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 14
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم)
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 12
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 6
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
35305 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 7
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 13
35307 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 6
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
33584 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 35
33585 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 35
33586 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 35
33587 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33588 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33589 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33590 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
33591 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33592 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ زن / مرد 5
33593 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جامعه شناسی زن / مرد 5
33594 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حقوق زن / مرد 5
33595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33596 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 5
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 20
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 20
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 2
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 2
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
33597 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق زن / مرد 50
33598 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 60
33599 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی زن / مرد 35
33600 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی زن / مرد 60
33601 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره زن / مرد 35
35317 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 36
35318 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 36
35319 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 30
35320 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 30
35321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 36
33602 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 60
33603 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 60
33604 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 10
33605 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 10
35322 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 36
35323 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 6
33606 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ایران شناسی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33607 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
33608 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33609 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن / مرد 60 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33610 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33611 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33612 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 60 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33613 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن / مرد 30 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33614 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33615 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 25 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 24 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 24 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 24 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 24 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 18 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 18 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 12 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 12 عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه
33616 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن / مرد 45
33617 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جامعه شناسی زن / مرد 40
33618 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 100
33619 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن / مرد 40
33620 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33621 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن / مرد 60
33622 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن / مرد 40
33623 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 50
33624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن / مرد 10
33625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جامعه شناسی زن / مرد 10
33626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 20
33627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن / مرد 15
33628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 15
33629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن / مرد 15
33630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن / مرد 10
33631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 5
35335 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 26
35337 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 36
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35339 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 20
35340 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 2
35341 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35342 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 8
33632 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن / مرد 30
33633 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 30
33634 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جامعه شناسی زن / مرد 30
33635 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن / مرد 30
33636 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن / مرد 30
33637 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33638 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن / مرد 30
33639 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30
33640 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33641 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن / مرد 30
33642 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30
33643 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن / مرد 30
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 18
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 18
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 18
33644 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 24
33645 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن / مرد 30
33646 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 25
33647 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 100
33648 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 24
33649 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات ترکی آذری زن / مرد 24
33650 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33651 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 48
33652 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 21
33653 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 24
33654 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 27
33655 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 24
33656 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 16
33657 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن / مرد 20
33658 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی زن / مرد 17
33659 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 40
33660 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن / مرد 16
33661 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 20
33662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن / مرد 32
33663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 14
33664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 16
33665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن / مرد 18
33666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 16
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 29
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 14
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 14 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 18
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 19
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 9
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 8 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 8 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 12
33667 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن / مرد 30
33668 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 30
33669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن / مرد 10
33670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
33671 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران باستان شناسی زن / مرد 30
33672 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 30
33673 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ زن / مرد 35
33674 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 30
33675 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا زن / مرد 90
33676 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق زن / مرد 70
33677 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33678 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33679 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی زن / مرد 30
33680 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 25
33681 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 50
33682 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه زن / مرد 35
33683 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی زن / مرد 35
33684 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی زن / مرد 30
33685 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره زن / مرد 25
33691 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33692 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33693 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33694 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33695 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 36
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 18
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 14
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 18
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18
35380 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن / مرد 14 اهل تسنن - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فقط مختص
33686 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حقوق زن / مرد 50 توضیحات در انتهای دفترچه
33687 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم زبان و ادبیات عربی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33688 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم علوم قرآن و حدیث زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33689 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
33690 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم فلسفه زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه
35376 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
35377 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
35378 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
35379 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
33696 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی زن / مرد 30
33697 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33698 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی زن / مرد 30
35381 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس حسابداری زن / مرد 24
35382 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن / مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33699 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن / مرد 40
33700 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ زن / مرد 40
33701 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن / مرد 40
33702 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33703 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 43
33704 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 60
33705 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن / مرد 35
33706 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 48
33707 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 48
33708 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن / مرد 40
33709 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 40
33710 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 50
33711 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 40
33712 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 60
33713 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 7
33714 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن / مرد 10
33715 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن / مرد 12
33716 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 12
33717 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن / مرد 10
33718 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 10
33719 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن / مرد 10
33720 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 10
33721 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 10
35384 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 25
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35387 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 5
33722 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ زن / مرد 55
33723 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی زن / مرد 55
35389 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد زن / مرد 24
35390 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن / مرد 24
35391 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن / مرد 24
35392 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 36
35393 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن / مرد 24
35394 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن / مرد 24
34167 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق زن / مرد 20 محل تحصیل تهران
35403 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 36 محل تحصیل تهران
35404 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 36 محل تحصیل تهران
35405 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن / مرد 13 محل تحصیل تهران
35406 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی زن / مرد 13 محل تحصیل تهران
35407 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 13 محل تحصیل تهران
35408 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 36 محل تحصیل تهران
35409 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
33724 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ زن / مرد 40
33725 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 40
33726 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جغرافیا زن / مرد 60
33727 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33728 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33729 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تربیتی زن / مرد 45
33730 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33731 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 30
33732 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33733 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مددکاری اجتماعی زن / مرد 40
33734 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره زن / مرد 30
33735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ زن / مرد 30
33736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی زن / مرد 30
33737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جغرافیا زن / مرد 20
33738 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم تربیتی زن / مرد 15
33739 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 10
33740 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مددکاری اجتماعی زن / مرد 30
33741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره زن / مرد 10
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 24
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 26
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 8
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 8
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33742 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن / مرد 60
33743 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق زن / مرد 45
33744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن / مرد 10
33745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
35410 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 26
35412 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 6
35414 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 20
35415 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
33746 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی زن / مرد 40
33747 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن / مرد 70
33748 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن / مرد 70
33749 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
33750 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33751 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 50
33752 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن / مرد 35
33753 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 35
33754 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن / مرد 40
33755 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره زن / مرد 40
33756 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 20
33757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 35
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 60
35418 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 18
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 42
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 24
35423 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 24
35424 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 42 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 18
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 18
33758 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ زن / مرد 40
33759 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا زن / مرد 60
33760 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن / مرد 40
33761 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
33762 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33763 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فقه و حقوق اسلامی زن 30
33763 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فقه و حقوق اسلامی مرد 30
33764 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن / مرد 40
35427 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 24
35428 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن / مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33765 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 45
33766 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن / مرد 80
33767 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حقوق زن / مرد 35
33768 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33769 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 40
33770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن / مرد 10
33771 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33772 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 5
35429 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 20
35430 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 20
35431 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 24
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 40 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 40 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35435 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35436 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
35437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 2
35438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 2
35439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 2
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35444 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
33773 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33774 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
35445 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 18
35446 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 6
33775 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 20
33776 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33777 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
33778 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30
33779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن / مرد 10
33780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 20
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 30
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 18
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 18
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 30
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 18
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18
35465 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 12
35466 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 26
35467 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 6
33782 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 50
33783 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن / مرد 50
33784 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 50
33785 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن / مرد 25
33786 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 25
33787 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان زن / مرد 35
33788 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن / مرد 35
33789 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن / مرد 35
33790 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی زن / مرد 35
33791 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا زن / مرد 40
33792 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33793 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33794