دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش جغرافیا

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33528 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا زن / مرد 45
33534 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن / مرد 35
33548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن / مرد 20
33602 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 60
33604 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 10
33618 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 100
33626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن / مرد 20
33647 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 100
33659 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 40
33675 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا زن / مرد 90
33701 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن / مرد 40
33704 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 60
33726 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جغرافیا زن / مرد 60
33737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جغرافیا زن / مرد 20
33742 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن / مرد 60
33744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن / مرد 10
33747 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن / مرد 70
33759 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا زن / مرد 60
33766 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن / مرد 80
33770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن / مرد 10
33783 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن / مرد 50
33785 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن / مرد 25
33791 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا زن / مرد 40
33800 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جغرافیا زن / مرد 5
33830 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن / مرد 25
33839 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن / مرد 10
33849 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا زن / مرد 60
33859 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن / مرد 45
33882 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس جغرافیا زن 40
33882 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس جغرافیا مرد 40
33928 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 50
33941 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 25
33992 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن / مرد 50
33997 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن / مرد 15
34006 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن / مرد 35
34015 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن / مرد 15
34024 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن / مرد 30
34035 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن / مرد 5
34044 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا زن / مرد 40
34056 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا زن / مرد 30
34069 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا زن / مرد 60
34079 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا زن / مرد 40
34087 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 50
34089 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا زن / مرد 10
34123 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا زن / مرد 30
33979 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا زن / مرد 80
33988 متمرکز روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا زن 60
34131 متمرکز روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا زن / مرد 45
34138 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جغرافیا زن / مرد 10
34146 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا زن / مرد 45
37722 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37538 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37511 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37498 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن / مرد 4 دانشگاه فردوسی مشهد
37546 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37557 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد